Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień przepisów dotyczących domniemania oraz należytej staranności w zakresie cen transferowych. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia br. na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Projekt odnosi się do należytej staranności przy weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem z raju podatkowego, o której mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT. Oba przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 r.
Objaśnienia nie będą natomiast dotyczyły pojęcia należytej staranności na gruncie przepisów dotyczących podatku u źródła. Nie będą też odnosić się do pojęcia ani ustalania rzeczywistego właściciela (z ang. beneficial owner).
Przypomnijmy, że art. 11o ust. 1b ustawy o CIT zawiera domniemanie nakazujące przyjąć, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego (kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Domniemanie to jest wtedy, gdy zostanie ustalone, że druga strona transakcji o wartości przekraczającej 500 tys. zł dokonuje w roku podatkowym bezpośrednio rozliczeń z podmiotem z raju. Chodzi o rozliczenia odbywające się w roku podatkowym podatnika, a nie roku podatkowym drugiej strony transakcji – wyjaśnia MF.
Domniemanie służy ustaleniu, czy podatnik jest obowiązany sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych, stosownie do art. 11o ust. 1a ustawy o CIT.
Z istoty domniemania wynika, że już samo ustalenie okoliczności dokonywania przez drugą stronę transakcji w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem rajowym powoduje powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – tłumaczy ministerstwo w projekcie objaśnień.