Usługi utrzymania infrastruktury kolejowej i dbania o jej gotowość techniczną nie mają charakteru usług zarządczych i dlatego nie należy ich oznaczać w JPK_V7 symbolem GTU_12 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która w umowie zawartej z przewoźnikiem wzięła na siebie odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą kolejową. Zasadniczy zrąb umowy został podzielony na dwie części: utrzymanie infrastruktury i gotowość techniczną. Spółka dbała m.in. o wycinanie krzewów i traw, przegląd i konserwację specjalistycznych urządzeń, remonty, aktualność badań technicznych pojazdów. Jako formalny zarządca infrastruktury kolejowej działała na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.).
Była zdania, że świadczy usługi zarządcze, które zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra finansów z 15 paź dziernika 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) powinny być oznaczane w JPK_V7 symbolem GTU_12. Przepis ten mówi o oznaczaniu usług o charakterze niematerialnym, w tym zarządczych.
Co prawda zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług spółka wykonywała usługi klasyfikowane pod pozycją 42.12.20 jako roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych, ale sądziła, że nie ma to znaczenia. Liczy się faktyczna treść umowy, a z niej wynikało, że chodzi o zarządzanie infrastrukturą – argumentowała.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że z przedstawionego przez spółkę szczegółowego opisu nie wynika, by wykonywała ona usługi zarządcze. Przywołał też przepisy ustawy o transporcie kolejowym, które rozróżniają zasady zarządzania infrastrukturą kolejową i zasady jej utrzymania, a zarządca został zdefiniowany jako podmiot odpowiedzialny m.in. za zarządzanie infrastrukturą i za jej utrzymanie.
Nie można utożsamiać usług polegających na utrzymaniu infrastruktury oraz wykonywaniu robót inżynieryjnych i budowlanych w ramach gotowości technicznej z usługami zarządzania tą infrastrukturą – stwierdził organ podatnika. ©℗
Interpretacjaindywidualna dyrektora KIS z 23 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.547.2020.2.WH