Odsetki od kredytu na zakup nieruchomości inwestycyjnej zalicza się do kosztów podatkowych w dacie ich zapłaty – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt inwestycyjny na zakup działek. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zakwalifikował je do nieruchomości inwestycyjnych.
Nieruchomości inwestycyjne to aktywa posiadane w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. W szczególności są to aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane, lecz tylko posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217).
Podatnik spytał, jak rozliczać podatkowo comiesięczne odsetki od kredytu inwestycyjnego. Czy po dniu przyjęcia nieruchomości do inwestycji odsetki będą zwiększały jej wartość, czy może należy je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu od razu w dacie ich zapłaty?
Sądził, że należy postąpić analogicznie jak przy odsetkach od kredytu zaciągniętego na zakup lub wytworzenie środka trwałego. Słowem, do dnia oddania środka trwałego do używania odsetki od kredytu zwiększają jego wartość początkową i w efekcie są zaliczane do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast naliczane w późniejszym okresie, tzn. po oddaniu środka trwałego do używania, zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stanowisko podatnika jest prawidłowe, ale z innych powodów. Zdaniem organu o możliwości zaliczenia odsetek do podatkowych kosztów już w dacie ich zapłaty przesądza to, że wskazanych przez podatnika nieruchomości nie można na gruncie ustawy o PIT zakwalifikować do środków trwałych.
Przedmiotem działalności jest bowiem kupno i sprzedaż nieruchomości własnych (PKD 68.10.Z) – zauważył organ. Zwrócił uwagę na to, że kredyt inwestycyjny został zaciągnięty na nabycie nieruchomości, która została kupiona w celu jej dostosowania (w tym m.in. rozebrania budynków, uporządkowania działek, nowego ich podziału), a następnie dalszej odsprzedaży.
Wyjaśnił, że możliwość zaliczenia zapłaconych odsetek od takiego kredytu do kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).
Z kolei art. 22 ust. 5c oraz 5d tej ustawy przesądzają o dacie, w której wydatki pośrednio związane z przychodami (a do takich należy zaliczyć wydatki na spłatę odsetek od kredytu) mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w dniu ujęcia wydatków z tego tytułu w księgach rachunkowych na podstawie dowodu księgowego.
Tym samym dyrektor KIS potwierdził, że odsetki od kredytu będą kosztem uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Zastrzegł natomiast, że nie ocenia, czy podatnik słusznie kwalifikuje zakup do nieruchomości inwestycyjnych na gruncie ustawy o rachunkowości.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT3. 4011.674.2020.2.KR