Spytał o to przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt inwestycyjny na zakup działek. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zakwalifikował je do nieruchomości inwestycyjnych.
Nieruchomości inwestycyjne to aktywa posiadane w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. W szczególności są to aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane, lecz tylko posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217).