Nowe zapisy tarczy 6.0 nie umożliwiają wprowadzenia takiego zwolnienia za miniony rok w całości ani przedłużania przedsiębiorstwom terminów płatności rat, które należało uiścić w kwietniu, maju i czerwcu.

Tarcza 6.0 upoważnia radę gminy do zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji COVID-19. Analogiczne upoważnienie dotyczy możliwości odroczenia płatności rat tego podatku. Podobną delegację zawierała już tarcza 1.0. – dała ona zielone światło na zwolnienie podatkowe za część 2020 r. i przesunięcie terminu płatności za kwiecień, maj i czerwiec.
Szkopuł w tym, że w najnowszej zmianie specustawy ustawodawca nie dodał nowego okresu, czyli wybranych miesięcy I półrocza 2021 r., w których takie zwolnienia mogą obowiązywać, tylko powtórzył art. 15p ust. 1 specustawy o COVID-19, że abolicja może objąć część 2020 r. oraz wybrane miesiące I półrocza 2021 r. Analogicznie zmieniony został art. 15q ust. 1 specustawy o COVID-19, który z kolei upoważnia radę gminy do odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (nie dłużej niż do 30 września 2020 r.) oraz płatnych w wybranych miesiącach I półrocza 2021 r. (nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.).
Taki zapis spowodował wątpliwości, czy rada gminy może obecnie podjąć uchwały o wstecznym zwolnieniu z podatku za ubiegły rok albo wstecznym odroczeniu terminu płatności jego rat za ubiegły rok, co wynika z literalnego brzmienia przepisu. – Gminy uprawnione są do wydawania uchwał zwalniających podatników z podatku od nieruchomości czy też przedłużających terminy płatności za pierwsze półrocze 2021 r., jednak nie powinny odnosić tego wsparcia do 2020 r. – twierdzi Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Według niego na takie wsparcie – za 2020 r. – był czas w ubiegłym roku i faktycznie część gmin go udzielała. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. [stanowisko]
Zdaniem Grzegorza Czarnockiego, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, nie budzi większych wątpliwości brak podstaw prawnych do odraczania terminów płatności rat, które już zapadły (tu orzecznictwo jest praktycznie jednolite). – Spory prawne może natomiast budzić kwestia wprowadzenia wstecznego zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdzie orzecznictwo nie jest bogate, jednak incydentalnie wojewódzkie sądy administracyjne, przeciwnie niż kolegia regionalnych izb obrachunkowych uznawały dopuszczalność takich zwolnień (por. wyroki WSA w Szczecinie z 20 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 946/19, i WSA w Warszawie z 28 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 827/14) – zauważa Czarnocki. I dodaje, że sądy wskazywały, iż wprowadzanie takich rozwiązań było działaniem na korzyść podatnika, zatem nie naruszało zasady demokratycznego państwa prawnego. – Warto jednak podkreślić, że niezależnie od ryzyka prawnego związanyego z legalnością takich uchwał należałoby mieć na uwadze wiele potencjalnych obciążeń organizacyjnych oraz zagrożenie niedoszacowania konsekwencji finansowych związanych z ich wdrożeniem – kwituje Grzegorz Czarnocki. Z kolei Michał Nielepkowicz mówi, że odpowiedź MF potwierdza i tym samym rozwiewa wątpliwości, że nowelizacja przepisów dotyczy wydłużenia zakresu czasowego, w jakim gminy mogą udzielać wsparcia przedsiębiorcom w podatku od nieruchomości. – W praktyce przekonamy się, czy te same gminy lub inne zdecydują się ulżyć podatnikom w podatku od nieruchomości również w pierwszym półroczu 2021 r. – wskazuje ekspert. Według niego przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z gmin w 2020 r., zapewne będą oczekiwać podobnego wsparcia także teraz. – To też dobra wiadomość dla podatników z innych gmin, bo ci zyskali czas, aby lobbować w swoich lokalnych gminach za przyznaniem wsparcia przynajmniej na część obecnego roku – twierdzi Michał Nielepkowicz.

Stanowisko Ministerstwa Finansów z 14 stycznia 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255), zmianie uległa treść art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.). Zmiany weszły w życie 16 grudnia 2020 r. Na podstawie znowelizowanych przepisów rady gmin mogą wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2021 r. oraz przedłużać do końca tego roku terminy płatności rat podatku, płatnych w pierwszym półroczu 2021 r. (…) Przepis nie daje natomiast podstaw do wprowadzania w 2021 r. zwolnień z podatku od nieruchomości za 2020 r. Podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym. Wprowadzenie zwolnienia z tego podatku po roku, którego dotyczy, nie jest możliwe. Nie jest również możliwe, na podstawie zmienionego art. 15q ustawy o COVID-19, w brzmieniu nadanym ustawą, przedłużanie w 2021 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Brak możliwości przedłużania terminów, które już upłynęły, potwierdza orzecznictwo sądowe i doktryna (por. np. wyroki NSA: z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1671/16, oraz z 30 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 319/20).