Po raz pierwszy udziałowcy i akcjonariusze spółek nieruchomościowych oraz one same poinformują fiskusa o podmiotach posiadających walory takiej spółki do końca marca 2022 r. – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Zadaliśmy je w związku z wątpliwościami narosłymi wokół nowych przepisów o spółkach nieruchomościowych. W nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) nie ma bowiem przepisów przejściowych, które precyzowałyby, kiedy należy po raz pierwszy wypełnić obowiązki sprawozdawcze wprowadzone tą ustawą. Pojawiły się obawy, że fiskus zażąda złożenia pierwszych informacji już w 2021 r. ‒ za rok ubiegły. Obawy te okazały się niezasadne.
Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe to nowa instytucja prawna. W uproszczeniu chodzi o podmioty, których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości (lub prawa do nich) położone na terytorium Polski, o wartości ponad 10 mln zł (art. 5a pkt 49 ustawy PIT lub 4a ust. 35 ustawy o CIT).
Jeden z obowiązków, który na nich spoczywa, dotyczy obowiązku poboru i wpłacenia 19-proc. podatku „u źródła” w sytuacji, gdy nierezydent sprzedaje udziały (akcje) tych spółek, dające co najmniej 5 proc. praw głosu.
Niezależnie od tego spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający w nich co najmniej 5 proc. udziałów lub akcji mają też obowiązki sprawozdawcze.
Do końca trzeciego miesiąca następnego roku muszą poinformować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
■ podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w takiej spółce co najmniej 5 proc. udziałów (akcji), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze;
■ liczbie udziałów, akcji i ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze posiadanych bezpośrednio lub pośrednio, jeśli informacje przekazują wspólnicy spółek nieruchomościowych.
Takie informacje muszą być przekazane elektronicznie według stanu na ostatni dzień roku podatkowego (lub obrotowego) spółki nieruchomościowej.
Obowiązek ten trzeba będzie wypełnić po raz pierwszy dopiero w przyszłym roku ‒ wynika z odpowiedzi MF na pytanie DGP.
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Stosownie do art. 45 ust. 3f ustawy o PIT (analogicznie ‒ art. 27 ust. 1e ustawy o CIT) spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 proc. praw do spółki nieruchomościowej są obowiązani przekazywać szefowi KAS, w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania.
Obowiązek przesyłania tych informacji spoczywa na spółkach nieruchomościowych oraz ich wspólnikach i sporządzany jest według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Jednak również, począwszy od 1 stycznia 2021 r., weszły w życie przepisy definiujące spółkę nieruchomościową (art. 5a pkt 49 ustawy PIT lub 4a ust. 35 ustawy o CIT). Tak więc dopiero z tym dniem spółka nieruchomościowa uzyskuje tożsamość jurydyczną, co sprawia, że wszelkie przepisy dotyczące spółki nieruchomościowej należy stosować od dnia jej zaistnienia w porządku prawnym. Biorąc pod uwagę powyższe, pierwsze informacje do szefa KAS, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o PIT, powinny być składane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Tak więc np. jeżeli podmiot ma rok podatkowy równy kalendarzowemu i staje się spółką nieruchomościową od 1 stycznia 2021 r., pierwszą informację spółka nieruchomościowa i jej wspólnicy składać mają powinność w terminie do 31 marca 2022 r. Informacja ta powinna zostać sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.