Do ustawy o KAS mają zostać wprowadzone: postępowanie sprawdzające, nabycie sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości. Powiększą one i tak już duży wachlarz trybów przewidzianych w tej ustawie oraz w ordynacji podatkowej.

Zmiany mają zostać zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o KAS i innych ustaw. Nie został on jeszcze przekazany do konsultacji publicznych. Projekt – jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP – znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnętrznych.
Zmiany mają służyć usprawnieniu wykonywania zadań przez KAS, zwłaszcza w zakresie: zwalczania szarej strefy, uszczelnienia wpływów do budżetu państwa, zwalczania wyłudzeń podatkowych i oszustw karuzelowych. Mają też uelastycznić zarządzanie służbą celno-skarbową.
Projekt przewiduje też nadanie nowych uprawnień organom KAS, do których ustawa zalicza: ministra finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego. Część z nich, m.in. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej oraz szef KAS, są również organami podatkowymi w rozumieniu ordynacji podatkowej (art. 13). Co ma się zmienić w trybach postępowań i kontroli – przedstawiamy w tabeli.
Tryby postępowania i kontroli – obecne i planowane
Jaki tryb Z jakiej ustawy wynika Istota trybu Jaki organ
Czynności sprawdzające Ordynacja podatkowa To najmniej sformalizowany tryb postępowania. Nie wymaga formalnego zawiadomienia podatnika.Organ podatkowy może np. badać w ten sposób, dlaczego podatnik nie złożył deklaracji i sprawdzać prawidłowość przesłanych deklaracji. Obecnie tryb ten stosują organy podatkowe.Po zmianach będą go stosowały wyłącznie organy podatkowe spoza KAS, czyli np. organy samorządowe, administracje specjalne.
Kontrola podatkowa Ordynacja podatkowa Jest bardziej sformalizowany niż czynności sprawdzające. Wymaga m.in. zawiadomienia podatnika. Obecnie tryb ten stosują organy podatkowe. Po zmianach będą stosowały go wyłącznie organy podatkowe spoza KAS, czyli np. organy samorządowe, administracje specjalne.
Postępowanie podatkowe Ordynacja podatkowa Najbardziej sformalizowany i rozbudowany tryb postępowania w ordynacji podatkowej, z odrębnymi zasadami ogólnymi. Obecne w postępowanie podatkowe może zostać przekształcona kontrola celno-skarbowa. Projekt nowelizacji ustawy o KAS zakłada, że nie będzie już to możliwe. organy podatkowe – bez zmian
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania Ordynacja podatkowa Odrębny tryb postępowania w ordynacji podatkowej. Dotyczy stosowania przez szefa KAS klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. szef KAS – bez zmian
Kontrola celno-skarbowa Ustawa o KAS Tryb ten ma służyć, podobnie jak kontrola podatkowa, zbadaniu, czy są przestrzegane przepisy prawa podatkowego i celnego. Założenie jest jednak takie, że ten rodzaj kontroli powinien być stosowany wobec podejrzenia poważniejszych naruszeń. organy celno-skarbowe – bez zmian
Projektowane nowe tryby
Postępowanie sprawdzające Ustawa o KAS (założenia nowelizacji) Ma zastąpić dotychczasowe czynności sprawdzające oraz kontrolę podatkową, ale tylko w ustawie o KAS. organy KAS
Nabycie sprawdzające Ustawa o KAS (założenia nowelizacji) Ma służyć organom KAS m.in. w sprawdzaniu, czy podatnicy wywiązują się z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. organy KAS
Tymczasowe zajęcie ruchomości Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (założenia nowelizacji) Będzie pozwalało pracownikowi lub funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej na zajęcie ruchomości (w tym towaru) na 36 godzin, gdy dłużnik ma zaległości podatkowe na co najmniej 5 tys. zł. Po zatwierdzeniu przez organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne przekształci się w zajęcie właściwe.Wskutek tego zajęcie ruchomości ma być prostsze i szybsze niż obecnie.Pozostaną dwa inne tryby:– zabezpieczenie na majątku podatnika – art. 33 ordynacji podatkowej (dotyczy przyszłych zobowiązań, a więc gdy nie minął jeszcze termin zapłaty, ale istnieje uzasadniona obawa, że podatnik nie ureguluje zobowiązania, bo np. nie płaci już innych zobowiązań, pozbywa się majątku),– zajęcie ruchomości właściwe – art. 97 i nast. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – ale organ musi spełnić określone warunki, co utrudnia zastosowanie takiego zajęcia. organy KAS