Większość zmian dotyczących podatku od towarów i usług weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do procedury Tax Free. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Źródłem zmian jest pakiet SLIM VAT, czyli nowelizacja z 27 listopada 2020 r. ustawy o podatku od towarów i usług.
Najważniejsze zmiany wprowadzone tym pakietem sprowadzają się do:
  • zmiany warunków korygowania podstawy opodatkowania,
  • wydłużenia terminu na odliczanie „na bieżąco” VAT – z 3 do 4 miesięcy (nie dotyczy małych podatników, którzy rozliczają się kwartalnie),
  • wydłużenia z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania zerowej stawki VAT dla opodatkowania zaliczek z tytułu eksportu towarów,
  • wprowadzenia możliwości wyboru spójnych zasad przeliczania walut dla VAT i podatku dochodowego,
  • możliwości odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich dalszej odsprzedaży;
  • podwyższenia kwoty limitu z 10 zł do 20 zł dla nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości.

Korygowanie faktur

Przy korektach in minus nie trzeba już uzyskiwać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ale w zamian:
  • z posiadanej przez podatnika dokumentacji musi wynikać, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług, oraz
  • warunki te muszą zostać spełnione, a faktura musi być zgodna z posiadaną dokumentacją.
Tylko gdy oba te warunki są zrealizowane, można obniżyć podstawę opodatkowania (za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą).

Pośrednictwo w dostawach

Uchylony został ustęp 8 w art. 7, który dotychczas stanowił, że „w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach”.
Od tej pory w odniesieniu do transakcji łańcuchowych trzeba będzie posiłkować się art. 22, który reguluje kwestie ustalania miejsca dostawy towarów.

MPP, rachunek VAT i WIS

Doprecyzowane zostało, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tys. zł lub jej równowartość. Wyłączono obowiązek stosowania MPP do potrąceń pozakodeksowych.
Z rachunku VAT będzie można opłacać także zobowiązania podatkowe i celne z tytułu importu na rzecz agencji celnych.
Wiążące informacje stawkowe będą ważne przez 5 lat.

Zmiany w Tax Free

Zmiany w Tax Free mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) od lipca 2021 r. Wprowadzony zostanie elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE.
Od 1 stycznia 20202 r. sprzedawcy uczestniczący w procedurze zwrotu podatku podróżnym będą musieli stosować kasy online.

Pozostałe nowości

Zmieniły się też przepisy o zwolnieniach dla podatników o sprzedaży do 200 tys. zł rocznie. Z takiej preferencji mogą korzystać podatnicy dokonujący zarówno dostaw części, jak i dostaw akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli.
Zwolnienie podmiotowe przysługuje również sprzedawcom nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zawierającym umowy na odległość (np. sprzedaż internetowa, telefoniczna). Do końca 2022 r. wydłużono zwolnienie z akcyzy dla samochodów hybrydowych.
Zmiana Jak było Jak jest
Korekty in minus Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę lub usługobiorcę Korekta możliwa bez posiadania potwierdzenia, o ile z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodniono warunki korekty i zostały one spełnione.
Korekty in plus Brak przepisów Art. 29a ust. 17 i 18 ustawy o VAT
Termin na odliczenie VAT przez podatników rozliczających się miesięcznie 3 miesiące 4 miesiące
Termin na wywóz towarów dla zerowej stawki VAT przy eksporcie 2 miesiące 6 miesięcy
Limit dla nieewidencjonowanych prezentów 10 zł 20 zł
Odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży Nie można Można
Przeliczanie walut dla VAT i podatku dochodowego Odrębne zasady Zasady mogą być wspólne
Współpraca Katarzyna Jędrzejewska