Firmy prowadzące księgi rachunkowe muszą zakończyć inwentaryzację aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewidywała możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a 15. dniem roku następnego. Termin ten dotyczy tych spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rozliczanie inwentaryzacji powinno się zakończyć do dnia zamknięcia ksiąg za rok objęty ww. inwentaryzacją.

NOWOŚCI W PRAWIE:

OD 1 stycznia

Mnóstwo zmian weszło w życie z Nowym Rokiem
Podobnie jak w poprzednich latach wiele aktów prawnych zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Warto zwrócić uwagę na następujące regulacje:
1. Zgodnie z dodanym nowym ust. 17 w art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695) płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, która nie pozostaje z nim w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o dzieło.
2. Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419) przewiduje:
 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
 • przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów wydłużenie z dwóch do sześciu miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc.,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych,
 • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
 • ograniczenie do pięciu lat okresu ważności wiążących informacji stawkowych,
 • wprowadzenie zmian w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
3. Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123) m.in.:
 • wprowadza zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych,
 • podwyższa do 2 mln euro limit przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT stawki 9 proc.,
 • podnosi limit przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • likwiduje większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • obniża niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wprowadza limit odliczenia ulgi abolicyjnej,
 • nakłada obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.
4. Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2122) wprowadza dwa alternatywne warianty opodatkowania:
 • wzorowany na rozwiązaniu estońskim ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT,
 • specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwi podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe.
5. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) wprowadza nowe przepisy dotyczące struktur hybrydowych.
6. Do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. zaczęły być stosowane przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293). W tym przypadku podatnikami są sprzedawcy detaliczni, a podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.
7. Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. poz. 1492; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1493) wprowadza nowe daniny:
 • opłatę od środków spożywczych (zwaną potocznie podatkiem cukrowym), którą będą musiały wpłacać do urzędu skarbowego podmioty wprowadzające na rynek krajowy napoje oraz syropy z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środki spożywcze zawierające te substancje i substancje słodzące bądź kofeinę lub taurynę;
 • dodatkową opłatę do opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kraju (tzw. opłatę od małpek), którą będzie uiszczać do urzędu skarbowego przedsiębiorca zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
8. Ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) wprowadza wiele zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych (począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej ewaluacji).
9. Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) przewiduje, że niektóre przepisy dotyczące konsumenta (m.in. z kodeksu cywilnego) będzie się stosować do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 247; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565) od 1 stycznia 2021 r. od odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną (zarówno gospodarstw domowych, jak i firm) pobierana będzie opłata mocowa.

OD 12 stycznia

Pomoc publiczna trafi na wyodrębniony rachunek bankowy
Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. poz. 2377) wprowadza nowe regulacje dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa przewiduje, że od dnia wydania orzeczenia o nieważności takiej decyzji KE do czasu dokonania na nowo oceny środka pomocowego przez KE, podmiot udzielający pomocy będzie przekazywał środki, które wypłacałby beneficjentowi pomocy – gdyby nie zostało wydane orzeczenie o nieważności decyzji o udzieleniu pomocy – na założony przez siebie i prowadzony odrębnie dla każdego beneficjenta pomocy wyodrębniony rachunek bankowy.

OD 15 stycznia

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne
W wyniku zmiany wprowadzonej od 15 stycznia 2021 r. przez ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Takie świadczenie może otrzymać osoba, która:
 • uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu określonej w ustawie działalności twórczej i artystycznej oraz usług m.in. w zakresie architektury,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

OD 1 lutego

Ważne zmiany w akcyzie
Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 lutego 2020 r. Przewiduje ona m.in.:
 • utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz określenie zasad jego funkcjonowania,
 • zmiany w zakresie zasad i trybu postępowania rejestracyjnego podatników lub podmiotów dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych,
 • modyfikację warunków zwolnień od akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych, w tym określonych wyrobów węglowych,
 • zmiany w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym uregulowanie problematyki monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu EMCS PL2,
 • umożliwienie naczelnikom urzędów skarbowych dokonywania czynności sprawdzających polegających na weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty składające zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego,
 • wydłużenie o rok – do 31 stycznia 2022 r. ‒ okresu, w którym podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować papierowy dokument dostawy.

ważne obowiązki:

do 15 stycznia

Inwentaryzacja
Firmy prowadzące księgi rachunkowe muszą zakończyć inwentaryzację aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewidywała możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a 15. dniem roku następnego. Termin ten dotyczy tych spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rozliczanie inwentaryzacji powinno się zakończyć do dnia zamknięcia ksiąg za rok objęty ww. inwentaryzacją.

do 31 stycznia

ZFŚS
Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający 1 stycznia 2021 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, muszą do końca stycznia poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego, jeśli chcą skorzystać z tej możliwości.

do 1 lutego

Informacje podatkowe
W związku z tym, że 31 stycznia wypada w niedzielę, w tym roku jest jeden dzień więcej na przekazanie do urzędu skarbowego:
‒ PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r.),
‒ PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2020 r.),
‒ PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r.),
‒ PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r.),
‒ PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r.),
‒ CIT-6AR (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2020 r., składana przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych),
‒ CIT-10Z (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, oraz od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wypłaconych za 2020 r. zagranicznym osobom prawnym),
‒ CIT-6R (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, wypłaconych za 2020 r. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP),
‒ CIT-11R (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR).
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.