W 2021 r. roku nie będzie pobierana opłata targowa, gminy nadal będą mogły przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości lub zwalniać z niego firmy, które ucierpiały podczas pandemii.

Obowiązujące w 2021 r. zmiany w zakresie opłaty targowej i podatku od nieruchomości to efekt uchwalonej w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelą od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowela przedłużyła też możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków wywołanych przez COVID-19. Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, będą mogły wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Poza tym możliwe będzie przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Rady gmin będą również mogły wprowadzić również preferencje dotyczące organizacji pozarządowych i określonych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.