Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie regulacja nakładająca na największe przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania sprawozdań dot. praktyk płatniczych. Ok. 2,6 tys. największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych będzie je przekazywać ministrowi rozwoju, pracy i technologii.

Dzięki obowiązującej od Nowego Roku regulacji przedsiębiorcy oraz obywatele będą mieć wiedzę na temat tego, jak swoje zobowiązania handlowe regulują największe firmy w Polsce. Z kolei duże przedsiębiorstwa będą mogły zaprezentować się jako rzetelni kontrahenci. Według MRPiT obniży to ryzyko, w szczególności dla MŚP, wchodzenia w relacje biznesowe z nierzetelnymi partnerami lub takimi, którzy stosują długie terminy płatności.

Obowiązek przekazywania do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat praktyk płatniczych nakłada na ok. 2,6 tys. największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczy to podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wielkość przychodu, i firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. Podmioty te będą raz do roku przedstawiać sprawozdanie o wartości należności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na terminy płatności - do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni.

Dotychczasowe regulacje prawne dopuszczały jedynie możliwość skorzystania z usług Biur Informacji Gospodarczej, które dysponują danymi o nierzetelnych płatnikach zgłoszonych przez wierzycieli. Brak było natomiast informacji o terminach płatności, które są proponowane potencjalnym kontrahentom - zwraca uwagę resort.

Zgodnie z nowymi przepisami pierwsze sprawozdanie – za 2020 r. – przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 31 stycznia 2021 r. Będzie to można zrobić za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na portalu biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych.

Obowiązek złożenia sprawozdania będzie spoczywał na członku zarządu lub innego organu zarządzającego. W spółce komandytowo-akcyjnej sprawozdanie złoży komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Z kolei w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie odrębnie złoży kierownik każdej z tworzących ją spółek. Osoba, która nie dopilnuje złożenia sprawozdania w terminie, będzie podlegać karze grzywny.

Minister rozwoju, pracy i technologii poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa. "W przypadku powzięcia podejrzenia, że sprawozdanie jest nierzetelne lub zawiera nieprawdziwe informacje, poinformuje o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - wskazał PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.