Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek przedsiębiorcy wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję określającą wysokość podatku od towarów i usług za 2012 r. Kwestią sporną w tej sprawie było rozliczanie w ramach zawartych umów konsorcjum czynności wykonywanych pomiędzy partnerami.

Organy podatkowe przyjęły, że czynności wykonywane przez uczestnika konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje obu instancji i umorzył postępowanie w sprawie. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd nie podzielił niekorzystnego dla przedsiębiorcy poglądu organów podatkowych.

Według stanowiska Sądu przedsiębiorca w ramach umowy konsorcjum dokonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które prawidłowo zostały udokumentowane fakturami VAT. Podatek od tych czynności został zapłacony, a zatem nie doszło do uszczuplenia w zakresie podatku VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 266/20.