Chodziło o to, czy dla przedłużenia terminu na zwrot VAT wystarczające jest przesłanie zawiadomienia na adres elektroniczny adresata przed upływem terminu na zwrot podatku, czy też termin zostaje przedłużony tylko wtedy, gdy przed jego upływem dojdzie do skutecznego doręczenia zawiadomienia (w tym także fikcji doręczenia).

sygn. akt I FPS 1/20 UCHWAŁA NSA z 21 września 2020 r.
Doręczenia elektroniczne są uregulowane w art. 152a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: ordynacja podatkowa). Z przepisu tego wynika, że aby doręczyć pismo w formie elektronicznej, organ podatkowy musi przesłać na adres elektroniczny adresata zawiadomienie informujące o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego i miejscu, skąd można je pobrać.
Fiskus był zdania, że o skuteczności przedłużenia terminu na zwrot VAT decyduje moment wysłania, a nie doręczenia pisma.
Podobna kwestia była już przedmiotem wyroku siedmiu sędziów NSA z 23 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 255/17), w którym sąd uznał, że kluczowe jest doręczenie. Był to jednak tylko wyrok (który w przeciwieństwie do uchwały nie wiąże innych składów sędziowskich) i dotyczył doręczania postanowień zwykłą pocztą, a nie elektroniczną.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W przypadku doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej konieczne jest prawidłowe doręczenie adresatowi w formie dokumentu elektronicznego postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, zanim upłynie ten termin.

PODSUMOWANIE

Jeśli fiskus chce skutecznie przedłużyć termin na zwrot VAT, to musi wysłać pismo na adres elektroniczny adresata odpowiednio wcześnie, tak aby jego doręczenie – w tym fikcja doręczenia, w ramach której uznaje się, że dokument nieodebrany został doręczony po upływie 14 dni od wysłania zawiadomienia – nastąpiło przed upływem terminu na zwrot VAT.
Uchwała NSA ma skutki wyłącznie na przyszłość. Podatnicy, którzy przegrali już prawomocnie w tego typu sprawach, nie mogą wznowić zakończonych postępowań.
Kolorem niebieskim oznaczyliśmy pozytywną dla podatników linię orzeczniczą, a czerwonym – niekorzystną.