Obowiązujące w Brazylii regulacje nastręczają tamtejszym podatnikom wielu problemów z uwagi na fakt, że mimo iż nie wymaga się od spółek zależnych prowadzenia dodatkowej sprawozdawczości, to jednak dochód przez nie uzyskiwany jest przypisywany spółce matce - uważa Piotr Zając menedżer w dziale podatkowym w Mazars Audyt.

We wczorajszej DGP napisaliśmy, że brazylijski Wyższy Sąd Sprawiedliwości zakwestionował zgodność krajowych przepisów o CFC z Modelową Konwencją OECD. Jaki będzie skutek tego wyroku?

Obowiązujące w Brazylii regulacje nastręczają tamtejszym podatnikom wielu problemów z uwagi na fakt, że mimo iż nie wymaga się od spółek zależnych prowadzenia dodatkowej sprawozdawczości, to jednak dochód przez nie uzyskiwany jest przypisywany spółce matce. W konsekwencji taka dodatkowa dokumentacja księgowa to jedyna możliwość precyzyjnego ustalenia podstawy opodatkowania. Między innymi dlatego od 1 stycznia 2015 r. w Brazylii nie będzie już obowiązku utrzymywania dokumentacji dotyczącej dochodów kontrolowanej spółki.

Czy w innych krajach również kwestionowane są przepisy o CFC?

Tak, przykładowo Holandia i Luksemburg całkowicie wykluczyły wprowadzenie tego typu regulacji. Powód to wysokie ryzyko odstraszenia i utraty inwestorów, którzy lokują swoje środki finansowe w tych państwach, traktowanych jako swego rodzaju oazy podatkowe. Należy przy tym zauważyć, że są to jurysdykcje o bardzo zaawansowanej kulturze legislacyjnej, posiadające wiele klauzul antyabuzywnych, które pozwalają na ograniczenie działań optymalizacyjnych przy użyciu prostszych metod.

Pojawiają się informacje, że również Wielka Brytania nosi się z zamiarem zlikwidowania przepisów o CFC.

Tak. Przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych są tam traktowane jako szczególna forma klauzuli antyabuzywnej, która powinna stanowić lex specialis w stosunku do ogólnej klauzuli obejścia prawa. Na razie w systemie anglosaskim problemem jest ustalenie kolejności, w jakiej należy stosować obie regulacje i ich stosunek wobec siebie. Stąd też faktycznie pojawiają się informacje na temat trwających tam prac nad całkowitym zniesieniem regulacji o CFC.