Sama umowa między szpitalem a sponsorem zlecającym wykonanie testów nie daje podstaw do preferencji podatkowej. Ważny jest cel, dla jakiego usługa została wyświadczona – uznał warszawski WSA.
Wyrok dotyczy centrum medycznego, które spytało Izbę Skarbową w Warszawie o możliwość zwolnienia z VAT usług badania na pacjentach skuteczności i bezpieczeństwa działania produktów leczniczych. Centrum było zdania, że spełniają one przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj.: są usługami z zakresu opieki medycznej, są świadczone przez zakład opieki zdrowotnej i „służą w szczególności ratowaniu, jak również zachowaniu, przywracaniu i poprawie życia pacjentów”.
Pierwotna interpretacja izby była korzystna dla centrum, ale minister finansów ją zmienił. Zwrócił uwagę na fakt, że przeprowadzenie badań klinicznych jest etapem procesu wprowadzania do produkcji i sprzedaży produktów leczniczych. Stanowi zatem usługę świadczoną na rzecz sponsora, czyli podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badań. Minister stwierdził, że są to czynności związane ściśle z działalnością gospodarczą podmiotu z branży farmaceutycznej. Firma ta nie płaci szpitalowi wynagrodzenia za leczenie pacjentów, lecz za badania kliniczne skuteczności leków. Według ministra oceny tej nie zmienia fakt, że w wyniku badań stan zdrowia pacjentów, którzy biorą w nich udział, może się poprawić.
Z argumentami ministra zgodził się WSA. Stwierdził, że wprawdzie na skutek badań klinicznych stan zdrowia pacjenta może się poprawić, ale przede wszystkim mają one na celu sprawdzenie, czy badany produkt medyczny jest skuteczny i bezpieczny. Badania kliniczne nie służą zatem – zdaniem sądu – profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia konkretnych pacjentów biorących udział w badaniu. Tym samym powinny być opodatkowane według stawki 23 proc.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2729/13.

Stefan Dasiewicz, specjalista w 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.