MONIKA JURKIEWICZ
radca prawny, Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Warszawie (zrzeszona w Consortio Lex)
Tak
Zleceniodawca, jako płatnik, jest zobowiązany do obliczania, potrącania oraz rozliczania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy od zawartych umów zlecenia.
W myśl zasad określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Polski wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także osoby z nimi współpracujące. Zgodnie z tymi regułami, co do zasady każda taka umowa, bez względu na okres, na jaki została zawarta, rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek, tj. w tym wypadku do zleceniodawcy.
Kwestie dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych regulują natomiast przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają obowiązkowo osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza do ZUS za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz za osobę z nią współpracującą płatnik - zleceniodawca. Na płatniku składek ciąży zatem obowiązek obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnik zobowiązany jest również rozliczać należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.
(MGM)
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
■ Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135).