Limity czasu kontroli u przedsiębiorców wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczą postępowania kontrolnego prowadzonego przez inspektorów.
Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24169/14). Resort precyzuje, że kontrola skarbowa obejmuje: postępowanie kontrolne, kontrolę podatkową oraz wywiad skarbowy. Wynika z tego, że kontrola skarbowa i kontrola podatkowa, o której mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), to dwa różne pojęcia.
Limity z art. 83 ust. 1 tej ustawy mają zastosowanie wyłącznie do kontroli podatkowej, która może być wszczęta także w toku postępowania kontrolnego. Jeżeli jednak w jego trakcie nie zostanie ona wszczęta, ograniczenia nie mają zastosowania.
Resort podkreśla, że postępowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej nie jest kontrolą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W jego trakcie stosuje się wyłącznie terminy załatwienia spraw określone w art. 139 ordynacji podatkowej.
Terminy załatwiania spraw
Zgodnie z art. 139 ordynacji podatkowej postępowanie kontrolne powinno być przeprowadzone:
● bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od momentu wszczęcia postępowania,
● nie później niż w ciągu 2 miesięcy – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
● 12 dni roboczych – u mikroprzedsiębiorców,
● 18 dni roboczych – u małych przedsiębiorców,
● 24 dni roboczych – u średnich przedsiębiorców,
● 48 dni roboczych – u pozostałych przedsiębiorców.