SYLWIA PIETRAS

ekspert podatkowy z firmy Doradca, zespół doradców finansowo-księgowych Grupa Finans-Servis

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub też zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Pozwala to podatnikowi na samodzielne dokonanie wyboru pomiędzy przeniesieniem nadwyżki podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy a zwrotem bezpośrednim tej nadwyżki. Zróżnicowana została natomiast realizacja tego prawa w zakresie terminu, w jakim urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu. Zwrot różnicy podatku może nastąpić w terminie 180, 60 lub 25 dni od dnia złożenia przez podatnika deklaracji VAT-7. W przypadku terminu 180-dniowego, jeśli podatnik ma nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, może żądać zwrotu bezpośredniego całej kwoty nadwyżki bez żadnych dodatkowych wymagań lub ograniczeń. Natomiast jeżeli podatnik chciałby otrzymać zwrot bezpośredni w terminie 60-dniowym, wówczas musi spełnić określone warunki.

W terminie 60 dni od dnia założenia deklaracji VAT-7 następuje zwrot różnicy podatku jedynie do kwoty ograniczonej wartością (sumą): 1) podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy; 2) kwoty stanowiącej 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22 proc., tj. 7 proc., 3 proc., 0 proc.; 3) kwoty stanowiącej 22 proc. obrotu z tytułu dostaw lub świadczenia usług poza terytorium Polski; 4) kwoty stanowiącej 22 proc. obrotu z tytułu otrzymania zaliczek na poczet eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Kwota zwrotu przewyższająca tak określoną kwotę podlega zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w terminie 180 dni.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, gdy dokonywane są wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu według stawki 22 proc., urząd skarbowy dokona zwrotu różnicy podatku w ciągu 180 dni na rachunek bankowy, o ile w tym okresie podatnik nie dokonał zakupów towarów i usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, nie dokonywał dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju ani nie otrzymał zaliczki na poczet eksportu towarów lub WDT.

Ponadto zaznaczyć należy, że podatnik dokonujący sprzedaży opodatkowanej wyłącznie stawką 22 proc. i niedokonujący czynności, o których była mowa powyżej, może w szczególnych sytuacjach otrzymać zwrot różnicy podatku także w terminie 60 dni, jeżeli złoży umotywowany wniosek wraz z deklaracją podatkową.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).