Fakturę należy sporządzić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Taka zasada obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
Do końca 2013 roku faktury były wystawiane, co do zasady, nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (zob. par. 9 ust. 1 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach). Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje zupełnie inny ogólny termin wystawiania tych dokumentów.
Faktury / Dziennik Gazeta Prawna
Obecnie faktury należy wystawiać, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (zob. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Termin wystawiania faktur został więc od początku 2014 roku znacznie wydłużony. Nie dość, że czas na wystawienie faktury został wydłużony z 7 do 15 dni, to jeszcze obecnie termin ten rozpoczyna bieg z końcem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę (a nie – jak było do końca 2013 roku – w dniu wydania towaru lub wykonania usługi). [tabela 1]
Wskazać przy tym należy, że art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Przepis ten obowiązuje na gruncie VAT i ma zastosowanie również do terminów wystawiania faktur. Zatem jeżeli 15. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (w tym niedzielę), termin wystawienia faktury upływa w najbliższym dniu roboczym. [przykład 1]
Faktury / Dziennik Gazeta Prawna

Zbiorcze...

Do końca 2013 roku par. 9 ust. 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach stanowił, że faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Obecnie podobnego przepisu nie ma. Nie oznacza to jednak, że obecnie wystawianie faktur zbiorczych (faktur dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca) nie jest możliwe.
Istnienie wskazanego przepisu związane było z tym, że do końca 2013 roku standardowy termin wystawiania faktur wynosił tylko 7 dni (licząc od dnia wydania towarów lub wykonania usług), co uniemożliwiało terminowe wystawianie faktur zbiorczych za cały miesiąc. Ponieważ obecnie termin wynosi 15 dni i liczony jest od końca miesiąca, to nie było potrzeby określania przepisu podobnego do zawartego do końca 2013 roku w par. 9 ust. 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach. Odmienny wniosek byłby niezgodny z przepisami unijnymi. Nakazują one bowiem państwom członkowskim zezwalać na wystawianie faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług, pod warunkiem że VAT od dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego (zob. art. 223 dyrektywy 2006/112/WE).
Co istotne, możliwość wystawiana faktur zbiorczych na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. potwierdzają organy podatkowe w pierwszych udzielanych na gruncie obecnych przepisów wyjaśnieniach. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP3/443-444/13-3/JK), „od 1 stycznia 2014 r. wprowadzona zostanie ogólna zasada, zgodnie z którą fakturę należało będzie wystawiać nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym zostanie dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa. Nie będzie zatem przeszkód, aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego”. [przykład 2]

...lub zaliczkowe

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje również wydłużony termin wystawiania faktur zaliczkowych (tj. faktur dokumentujących otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi). Dokumenty takie należy wystawiać nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (zob. art. 106i ust. 2 ustawy o VAT). Zatem również w przypadku faktur zaliczkowych podatnicy mają obecnie znacznie więcej czasu na ich wystawienie (do końca 2013 roku faktury zaliczkowe należało wystawiać nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą o VAT powstaje obowiązek podatkowy – zob. par. 10 ust. 1 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach). [tabela 2]
Oczywiście również w przypadku terminu wystawiania faktur zaliczkowych zastosowanie ma przytoczony wcześniej art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej (odnoszący się do wydłużenia terminu w przypadku dni wolnych i świąt). [przykład 3]Szczególne sytuacje

Ogólny termin wystawiania faktur dotyczy większości, ale nie wszystkich czynności. Dla niektórych ustawodawca przewidział szczególne terminy wystawiania faktur (zob. art. 106i ust. 3 i 4 ustawy o VAT). Do czynności tych należą:
1) usługi budowlane oraz budowlano-montażowe, dla których termin wystawienia faktury wynosi 30 dni od dnia wykonania usług,
2) dostawy drukowanych książek, gazet, czasopism i magazynów, dla których termin wystawienia faktury wynosi 60 dni (jeżeli umowa nie przewiduje rozliczenia zwrotów wydawnictw) lub 90 dni (jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw) od dnia wydania (pierwszego wydania) towarów,
3) czynności polegające na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, dla których termin wystawienia faktury wynosi 90 dni od dnia wykonania czynności,
4) czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czynności te wskazane zostały w tabeli nr 3), dla których termin wystawienia faktury upływa wraz z upływem terminu płatności.
Także w przypadku tych terminów zastosowanie ma art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej. Oznacza to, że jeżeli wskazany powyżej termin wystawienia faktury (np. 30. dzień, licząc od dnia wykonania usługi budowlanej czy termin płatności dla czynności wymienionej w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT) upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (w tym w niedzielę), termin wystawienia faktury upływa w najbliższym dniu roboczym.

Wątpliwości dotyczące usług budowlanych

Odnośnie do terminu wystawienia faktur dokumentujących świadczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych zwrócić należy uwagę na istniejącą od pewnego czasu wątpliwość, co należy rozumieć przez wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej. Przez wiele lat dominowało stanowisko, że momentem wykonania usług budowlanych oraz budowlano-montażowych jest moment podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2012 r.) nr IPPP1/443-633/12-4/MPe, czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2013 r. nr IBPP2/443-1253/12/WN) lub podobnego dokumentu (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 18 listopada 2009 r., sygn. I SA/Bk 403/09). W pierwszej połowie 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że momentem wykonania usług budowlanych jest data faktycznego wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych (zob. wyrok NSA z 18 kwietnia 2013 r., sygn. I FSK 943/12, oraz poprzedzający go wyrok WSA w Krakowie z 28 lutego 2012 r., sygn. I SA/Kr 2056/11). W mojej ocenie nie jest to prawidłowe stanowisko, lecz nie jest wykluczone, że będzie ono w najbliższym czasie reprezentowane przez organy podatkowe (o czym świadczy treść opublikowanej 31 grudnia 2013 r. przez Ministerstwo Finansów broszury „Powstawanie obowiązku podatkowego”). [przykład 4]

Bez obowiązku

Zauważyć należy, że w przypadku czynności wymienionych w art. 106i ust. 3 pkt 1–3 (tj. usług budowlanych i budowlano-montażowych oraz dostaw i czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów) istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych, czyli faktur dokumentujących otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Faktury takie należy wystawiać w standardowym terminie określonym w art. 106i ust. 2 ustawy o VAT (zob. tekst powyżej odnośnie do terminu wystawiania faktur zaliczkowych), czyli nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. [przykład 5]
Faktur zaliczkowych nie wystawia się zaś w przypadku czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (zob. art. 106b ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT; przepis ten wyłącza również wystawianie faktur zaliczkowych w przypadkach, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów). Zatem w przypadku tych czynności termin wystawienia faktury upływa wraz z upływem terminu płatności również wówczas, gdy całość lub część zapłaty została przekazana przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. [tabela 3] [przykłady 6 i 7]

Przepisy wykonawcze

Na podstawie art. 106q ustawy o VAT minister finansów jest uprawniony do określania późniejszych niż zawarte w art. 106i ustawy o VAT terminów wystawiania faktur. Korzystając z tej możliwości, minister ustanowił w par. 6 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, że faktury dokumentujące usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę. Obecnie jest to jedyny szczególny termin wystawiania faktur określony przepisami wykonawczymi.

Opakowania zwrotne

Z przepisów art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o VAT wynika, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru, oraz że w razie niezwrócenia opakowań w terminie (albo w ciągu 60 dni od dnia ich wydania, jeżeli termin zwrotu nie został określony) ich wartość podwyższa podstawę opodatkowania dokonanych dostaw towarów. Do przepisów tych nawiązuje art. 106i ust. 5 ustawy o VAT, który wskazuje, w jakim terminie należy w takich przypadkach wystawiać faktury dotyczące niezwróconych opakowań. Termin wystawienia faktury w upływa wówczas:
1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – jeżeli w umowie określony został termin zwrotu opakowania (zob. art. 106i ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT),
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania (zob. art. 106i ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). [przykład 8]

Na żądanie nabywców

Od 1 stycznia 2014 r. w niektórych przypadkach faktury muszą być wystawiane tylko na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (zob. art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). Terminy wystawiania faktur w przypadku zgłoszenia przez nabywcę takiego żądania określają przepisy art. 106i ust. 6 ustawy o VAT. Wynika z nich, że faktury na żądanie wystawia się:
1) w standardowym terminie (czyli do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, wykonania usługi albo otrzymania całości lub części zapłaty) – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w punkcie 1. [przykład 9]Przed dostawą, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki

Po ostatniej nowelizacji przepisów nie ma już wątpliwości, że faktury mogą być wystawiane przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki (do końca 2013 roku kwestia ta była sporna; wyjątek dotyczył przypadków, o których mowa była w par. 11 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach). Jest to konsekwencja art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, który stanowi, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2) otrzymaniem, dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
Zatem obecnie w każdym przypadku faktury mogą być wystawiane maksymalnie 30 dni przed dniem:
1) dokonania dostawy towarów – w przypadku faktur dokumentujących dostawy towarów, [przykład 10]
2) wykonania usługi – w przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług,
3) otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku faktur zaliczkowych.
Zdarzają się sytuacje, że faktury można wystawiać wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, lub otrzymaniem całości lub części zapłaty. Niekiedy można je wystawiać dowolnie wcześnie. Zgodnie z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT dotyczy to faktur zawierających informację, jakiego okresu dotyczą, dokumentujących:
1) świadczenie usług oraz dostawy towarów, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
2) czynności wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, a więc:
a) dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
c) świadczenie usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (chodzi o usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi związane z odpadami, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne),
d) świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze,
e) świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
f) świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
g) świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
Decydując się na wcześniejsze (czy to na 30 dni przed dostawą, czy – jak w przypadkach wskazanych w art. 106i ust. 8 ustawy o VAT – dowolnie wcześnie) wystawianie faktur, podatnicy muszą jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to skutkować przyspieszeniem momentu powstania obowiązku podatkowego. [przykład 11] Dotyczy to faktur dokumentujących:
1) usługi budowlane oraz budowlano-montażowe,
2) dostawy drukowanych książek, gazet, czasopism i magazynów,
3) czynności polegające na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, oraz
4) wymienione powyżej czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.
Z możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty podatnicy powinni korzystać bardzo ostrożnie (zdecydowanie bezpieczniejsze jest wystawianie w takich przypadkach faktur pro forma). Jeżeli bowiem do dokumentowanego tą fakturą zdarzenia nie dojdzie, faktura ta stanie się fakturą niedokumentującą rzeczywistej sprzedaży. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy są zaś obowiązani do zapłaty kwot podatku wykazanych na fakturach niedokumentujących rzeczywistej sprzedaży.
Co gorsza, można się spotkać z – nieprawidłowym według mnie – stanowiskiem, że faktur niedokumentujących rzeczywistej sprzedaży nie można korygować, a w konsekwencji podatek na nich wykazany nie może zostać skorygowany (zob. przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z 3 kwietnia 2013 r.; sygn. I SA/Po 1028/12). Z tego powodu na wystawianie faktur przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty podatnicy powinni się co najwyżej decydować w przypadkach, gdy są całkowicie pewni, że do dokumentowanego fakturą zdarzenia rzeczywiście dojdzie.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje wydłużony termin wystawiania faktur zaliczkowych (dokumentujących otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi). Należy je wystawiać nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy
W niektórych przypadkach faktury muszą być wystawiane tylko na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

PRZYKŁAD 1
Dzień wolny
3 lutego 2014 r. podatnik sprzedał (i wydał) towar. Gdyby obowiązywały poprzednie przepisy, podatnik musiałby wystawić fakturę najpóźniej 10 lutego 2014 r. (albo 28 lutego 2014 r., gdyby zdecydował się wystawić fakturę zbiorczą). Na gruncie obecnych przepisów termin wystawienia faktury upłynie jednak dopiero 17 marca 2014 r. (15 marca 2014 r. to sobota, więc termin wydłuża się do poniedziałku).

PRZYKŁAD 2
Wiele transakcji miesięcznie
Podatnik dokonał w styczniu 2014 r. ponad 20 dostaw towarów dla jednego ze swoich kontrahentów. Nie ma przeszkód, aby wszystkie te dostawy udokumentował jedną fakturą zbiorczą wystawioną w terminie 17 lutego 2014 r. (15 lutego 2014 r. to sobota, a więc termin wystawienia faktury zbiorczej za styczeń wydłuży się o 2 dni).

PRZYKŁAD 3
Przedpłata za towar
5 stycznia 2014 r. spółka otrzymała zaliczkę na poczet dostawy towaru, która ma zostać dokonana w marcu 2014 r. (towar musi zostać zamówiony u producenta, wytworzony oraz dostarczony do spółki). Na poczet dostawy tego towaru zamawiający wpłacił 7 stycznia 2014 r. zaliczkę w wysokości 30 proc. ceny towaru. Na wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie tej zaliczki spółka ma czas aż do 17 lutego 2014 r. (15 lutego 2014 r. to sobota), czyli o ponad miesiąc dłużej w porównaniu do przepisów obowiązujących do końca 2013 roku (wówczas fakturę zaliczkową należałoby wystawić do 14 stycznia 2014 r.).

PRZYKŁAD 4
Odbiór inwestycji
29 stycznia 2014 r. podatnik zakończył wykonywanie usługi budowlanej i wezwał inwestora do jej odebrania. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony 3 lutego 2014 r. Zależnie od przyjętego stanowiska, termin wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usługi budowlanej upłynie w tej sytuacji 28 lutego 2014 r. albo 5 marca 2014 r.

PRZYKŁAD 5
Częściowa zapłata
Wróćmy do przykładu nr 4 i załóżmy, że 10 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał zaliczkę na poczet usługi budowlanej, o której mowa w tym przykładzie. Oznaczałoby to, że otrzymaną zaliczkę podatnik obowiązany byłby udokumentować fakturą zaliczkową wystawioną w terminie 15 lutego 2014 r.

PRZYKŁAD 6
Najem lokalu
Spółka z o.o. wynajmuje lokal użytkowy. Czynsz najmu płatny jest za okresy miesięczne do 10. dnia danego miesiąca. Oznacza to, że termin wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usługi najmu w marcu 2014 r. upłynie 10 marca 2014 r. Terminu wystawienia faktury nie przyspieszy ewentualne otrzymanie przez spółkę czynszu najmu za marzec przykładowo jeszcze w lutym.

PRZYKŁAD 7
Druk książek
10 stycznia 2014 r. wydawnictwo zleciło drukarni wydrukowanie książki. Na poczet zlecenia 15 stycznia 2014 r. wpłaciło zaliczkę w wysokości 20 proc. umówionej kwoty. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na początku czerwca 2014 roku. Książka została wydrukowana i przekazana wydawnictwu 30 stycznia 2014 r. W tej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu czynności polegającej na drukowaniu książki powstał w 20 proc. 15 stycznia 2014 r., zaś w pozostałej części powstanie 30 kwietnia 2014 r. (tj. 90. dnia, licząc od wydrukowania książki).

PRZYKŁAD 8
Ze zwrotem i bez
10 stycznia 2014 r. podatnik sprzedał i wydał towary na paletach i pobrał kaucję za palety.
Scenariusz A: W umowie zawartej z nabywcą termin zwrotu palet został określony na 31 stycznia 2014 r. W terminie tym nabywca nie zwrócił palet. W tej sytuacji podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą dostawę palet w terminie 7 lutego 2014 r.
Scenariusz B: W umowie zawartej z nabywcą nie został określony termin zwrotu palet. Jeżeli więc nabywca nie zwróci palet do 11 marca 2014 r. (tj. do 60. dnia, licząc od dnia wydania palet), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę w tym właśnie dniu.PRZYKŁAD 9
Dwa scenariusze
7 stycznia 2014 r. podatnik sprzedał towar osobie fizycznej na paragon. Po pewnym czasie nabywca zgłosił się do podatnika z żądaniem wystawienia faktury.
Scenariusz A: Z żądaniem wystawienia faktury nabywca zgłosił się 28 stycznia 2014 r. W takim przypadku termin wystawienia faktury temu nabywcy upływa 17 lutego 2014 r. (15 lutego 2014 r. to sobota, a w konsekwencji termin wystawienia faktury wydłuża się o 2 dni).
Scenariusz B: Z żądaniem wystawienia faktury nabywca zgłosił się 3 lutego 2014 r. Wówczas termin wystawienia faktury na żądanie nabywcy upłynie 18 lutego 2014 r.PRZYKŁAD 10
Maksymalnie 30 dni wcześniej
20 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał zamówienie na towar, który zostanie klientowi dostarczony na początku lutego. Nie ma przeszkód, aby fakturę dokumentującą dostawę zamówionego towaru wystawił jeszcze w styczniu. Mogłoby to naruszać przepisy tylko wtedy, gdy towar zostanie dostarczony nabywcy później niż 30. dnia, licząc od dnia wystawienia faktury.

PRZYKŁAD 11
Przyspieszenie zapłaty
Spółka świadczy usługi najmu rozliczane w miesięcznych okresach. Faktury dokumentujące świadczenie takich usług spółka może wystawiać dowolnie wcześnie, nawet kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt) miesięcy z góry (o ile na fakturach tych spółka wskazywać będzie informację, jakiego okresu dotyczą). Decydując się na takie postępowanie, spółka musi jednak pamiętać, że przyspieszy to powstanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu (obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu powstaje bowiem od 1 stycznia 2014 r. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności).

Podstawa prawna
Art. 19a, art. 106b ust. 2 pkt 4, art. 106i oraz art. 106q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Par. 9–11 obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Par. 6 rozporządzenia ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485). Art. 12 par. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Tomasz Krywan doradca podatkowy