Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują już nowe zasady w zakresie odliczania VAT naliczonego przy samochodach.

Pierwszą nowością jest wprowadzenie do ustawy VAT definicji pojazdu samochodowego. Zgodnie z nią pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. W konsekwencji tej definicji ograniczenie w odliczaniu VAT naliczonego dotyczy wydatków związanych z quadami, motocyklami, samochodami osobowymi i pozostałymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ograniczenie to nie dotyczy natomiast wydatków związanych z motorowerami i ciągnikami rolniczymi oraz innymi pojazdami niemieszczącymi się w definicji pojazdów samochodowych na gruncie przepisów o ruchu drogowym, np. samochodów o ładowności powyżej 3,5 ton.

ikona lupy />
Samochód w firmie – prawidłowe zasady rozliczania / Dziennik Gazeta Prawna

Ograniczone odliczenie podatku naliczonego

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowych zasad odliczania podatku naliczonego przy nabyciu, najmie, leasingu czy wydatkach eksploatacyjnych związanych z pojazdami samochodowymi. Zasadą jest, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik ma prawo odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:
■ nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
■ używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową;
■ nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.


Przepis art. 86a ust. 1 ustawy VAT wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.

Ograniczone prawo do odliczenia będzie więc dotyczyć podatników, którzy zakupiony pojazd będą wykorzystywać do działalności mieszanej, czyli częściowo do celów działalności gospodarczej, a częściowo do celów prywatnych.

Pan Jan Nowak, czynny podatnik VAT, planuje kupno samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany częściowo na cele działalności gospodarczej, a częściowo na cele prywatne. Zgodnie z nowymi regulacjami pan Nowak będzie mógł odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu kupna samochodu. Ustawa wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku mieszanego, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego. Wykorzystywanie mieszane należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej, możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Wystarczy bowiem jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych (przykładowo: dojazd pracownika do pracy i z pracy, załatwienie spraw prywatnych samochodem służbowym, co jest praktycznie niemożliwe do skontrolowania przez administrację podatkową – skontrolowanie wymagałoby bowiem nieproporcjonalnie dużych nakładów), aby miało miejsce wykorzystanie mieszane.

Opisane powyżej ograniczenie w prawie do odliczenia znajdzie także zastosowanie w przypadku WNT samochodu, importu oraz w przypadku najmu, dzierżawy czy leasingu pojazdów samochodowych.

Więcej: Samochód w firmie – prawidłowe zasady rozliczania

Ewa Sokołowska-Strug Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich
Małgorzata Breda Kierownik Zespołu Podatku od Towarów i Usług
Andrzej Garbula Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich