Prawo do niemieckiego zasiłku ma rodzic legalnie zatrudniony i mieszkający w Niemczech przez co najmniej pół roku. Dotyczy to także osób, które w Niemczech prowadzą działalność gospodarczą. Osoby starające się o zasiłek muszą (lub na własny wniosek, jeśli chcą) podlegać na terenie Niemiec tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Trzeba też mieć opłacone regularnie składki na ubezpieczenie od bezrobocia. Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 27 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 7180 euro rocznie. Dzieci nie muszą - w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica - mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Jakie formalności

Aby otrzymać Kindergeld, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie (Antrag auf Kindergeld) w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse) Agencji do spraw pracy, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek można też wysłać pocztą. Zazwyczaj odpowiedź wysyłana jest w ciągu dwóch-trzech tygodni. Jeżeli o zasiłek ubiega się osoba, której dzieci nie mieszkają w Niemczech, do wniosku trzeba dołączyć formularze E401 i E411, które muszą być poświadczone przez odpowiednią instytucję udzielającą świadczeń rodzinnych w kraju, w którym dziecko mieszka na stałe. To właśnie na ich podstawie następuje weryfikacja uprawnień i ustalana jest wysokość świadczenia. Przy jej określaniu brana jest pod uwagę wysokość zasiłku wypłacanego w kraju pochodzenia. Polak może więc otrzymywać świadczenia rodzinne w Polsce, ale w związku z tym niemiecki zasiłek zostanie pomniejszony o wysokość polskiego świadczenia. Zasiłek jest wypłacany na konto od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec do dnia wydania decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczenia. Najczęściej prawo to wygasa w momencie zakończenia pracy i pobytu w Niemczech. Trzeba jednak pamiętać, aby fakt ten zgłosić do Familienkasse. W innym przypadku urząd może zażądać zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń. Zgłoszenie zmiany sytuacji życiowej należy dokonać na druku dołączonym do broszury, która zostanie przysłana wraz z decyzją o przyznaniu Kindergeld. Jeżeli wniosek o otrzymanie zasiłku zostanie odrzucony, można odwołać się od tej decyzji do niemieckiego okręgowego sądu administracyjnego.

ILE WYNOSI ZASIŁEK

  •  154 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko
  •  179 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci

WAŻNE ADRESY

Więcej informacji:

www.familienkasse.de

www.bmfsfj.de

EWA RAKOWSKA

infor@gp.pl