Wyrok dotyczy oddziału brytyjskiej spółki, który w Polsce działa w formie spółki z o.o. i zajmuje się analizą próbek chemicznych. Wyniki tych badań są dostarczane do centrali, a następnie sprzedawane przez brytyjską jednostkę klientom.

Pełnomocnicy polskiego oddziału spytali izbę skarbową o możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu realizowanych zakupów na potrzeby prowadzonych badań. Powoływali się na art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (t..j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.). Przepis ten daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli spełnione są trzy warunki. Po pierwsze, nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza Polską. Po drugie, odliczenie byłoby również możliwe, gdyby czynności te były wykonywane w Polsce. Po trzecie, podatnik ma dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Pełnomocnicy podkreślali, że prace realizowane przez oddział mają bezpośredni wpływ na przychody centrali. Koszt usług świadczonych przez oddział na rzecz brytyjskiego podmiotu wpływa ostatecznie na cenę sprzedaży produktów dla klientów. Oprócz badań na rzecz centrali, oddział świadczy też usługi dla klientów w Polsce.

Izba Skarbowa w Katowicach odpowiedziała jednak, że oddział nie ma prawa odliczyć VAT, bo – jej zdaniem – czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter czynności wewnątrzzakładowych. Tym samym nie rodzą skutków podatkowych.

Podobnie uznał WSA w Gliwicach. Orzekł, że czynności realizowane przez oddział nie spełniają przesłanek z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W tej sprawie oddział i centrala to jeden podmiot – orzekł sąd.

Rację przyznał spółce NSA. Stwierdził, że nie ma przeszkód, by oddział zagranicznej spółki działając w Polsce mógł odliczać VAT. Sędzia Arkadiusz Cudak podkreślił, że art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT uzależnia prawo do odliczenia podatku jedynie od tego, czy przedsiębiorca ma dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z prowadzoną działalnością.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 lutego 2014 r., sygn. I FSK 353/13