Artykuł 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że przychody z tytułu odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - jest zwolniony od podatku, jeżeli spełnione są łącznie określone warunki. Warunki te to: wypłacającym należności jest podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, względnie położony w RP zagraniczny zakład spółki z UE; uzyskującym przychody jest spółka podlegająca w innym państwie UE lub Szwajcarii opodatkowaniu podatkiem dochodowym; spółka uzyskująca przychody z wymienionych tytułów posiada nieprzerwanie przez okres dwóch lat i bezpośrednio co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki dokonującej wypłaty.

Podobnie jak w przypadku dywidend wypłacanych spółkom z innych państw UE, polski ustawodawca, dokonując w listopadzie 2004 r. istotnych zmian w treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie inkorporował do jej treści zasad przejściowych, obowiązujących w latach 2005-2013. Zasady te są bezpośrednią konsekwencją przyznania Polsce tzw. okresów przejściowych co do stosowania Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek i należności licencyjnych wypłacanych pomiędzy powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, zmodyfikowanej Dyrektywą Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wspomniane pełne zwolnienie podatkowe będzie obowiązywało dopiero od 1 lipca 2013 r., natomiast w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. podatek pobierany u źródła w Polsce wynosi 10 proc., a w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - 5 proc. kwoty wypłaty brutto. Wysokość podatku pobieranego od wypłacanych odsetek i należności licencyjnych w tym okresie nie wynika bezpośrednio z treści samej ustawy, lecz z przepisów wspomnianej ustawy nowelizacyjnej z listopada 2004 r. Tym samym więc ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje regulacji przejściowej i aktualnie obowiązujących stawek podatkowych. Niezbędne jest więc jednoczesne korzystanie z tekstu ujednoliconego ustawy oraz z tekstu ustawy nowelizacyjnej z 2004 roku. Należy jeszcze wspomnieć, że w przypadku gdy ze stosownej międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika stawka niższa niż wspomniane stawki 10 lub 5 proc., to zastosowanie znajdzie stawka niższa - wynikająca z umowy międzynarodowej.

Warunkiem zastosowania zwolnienia wypłaty od opodatkowania lub zastosowania niższej stawki podatkowej będzie przedstawienie przez zagranicznego podatnika polskiemu płatnikowi stosownego certyfikatu rezydencji, potwierdzającego prawnopodatkowy status tego podatnika. W przypadku braku takiego certyfikatu, polski płatnik zobowiązany jest pobrać podatek w pełnej wysokości 20 proc. wypłacanej kwoty brutto.

DR JANUSZ FISZER

partner White & Case, adiunkt UW