Jeśli zwolnione z podatku jest odszkodowanie, to ulgą objęte są również odsetki zasądzone w związku z opóźnieniem w jego wypłacie. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła podatnika, który odziedziczył w latach 80. ubiegłego wieku nieruchomość rolną położoną na terenie Warszawy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość została przeznaczona na cele publiczne, co było podstawą do jej wywłaszczenia. O przymusowym wykupie nieruchomości mówi art. 112 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W 2009 r. zapadł wyrok sądu powszechnego, który zobowiązał miasto do wykupu nieruchomości. Zgodnie z ustawą zapłata powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy. Miasto jednak nie przelało pieniędzy, w związku z tym właściciel zażądał zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia. Sąd zasądził również odsetki.

Podatnik miał jednak wątpliwość, czy wypłacona dodatkowa suma będzie zwolniona z podatku, tak jak główna kwota odszkodowania. Ta jest zwolniona z daniny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Stanowi on, że wolne od podatku są m.in. przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Podatnik uważał, że ma prawo do zwolnienia, ponieważ odsetki są integralną częścią zapłaty za wywłaszczenie.

Minister finansów uznał, że odsetki są opodatkowane, ponieważ żaden przepis nie zwalnia ich z daniny. W ocenie organu jest to przychód z innych źródeł obciążony skalą (18 proc. lub 32 proc.). Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił interpretację ministra i przyznał rację podatnikowi.

Skargę kasacyjną ministra oddalił Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd wskazał, że skoro zwolniona z podatku jest główna kwota odszkodowania, to i wolne są od niego także odsetki. – Gdyby jakiś przepis szczególny odnosił się do opodatkowania odsetek od odszkodowania, to wtedy fiskus mógłby żądać od nich daniny. Obecne regulacje jednak tego nie przewidują. – podkreślił sąd.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 289/12.