dr ANDRÉ HELIN
prezes firmy audytorskiej BDO Numerica
Informacje wstępne mają charakter informacji porządkowych i powinny jako minimum zawierać: identyfikację sprawozdania finansowego, wskazanie okresu sprawozdawczego, wskazanie waluty sprawozdawczej. Opis zastosowanych zasad rachunkowości jest centralną i newralgiczną częścią każ-dego sprawozdania finansowego. Zaktualizowane w ostatnich latach wytyczne MSSF mimo znacznego zawężenia liczby dopuszczonych rozwiązań zawierają nadal wiele opcji mających bezpośredni wpływ na prezentowaną w sprawozdaniu finansowym rentowność i sytuację finansową jednostki, jak również na możliwość porównania danej jednostki z innymi. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 wskazuje, że kierownictwo powinno wybrać i stosować takie zasady rachunkowości, aby sprawozdanie finansowe było zgodne ze wszystkimi wymogami każdego mającego zastosowanie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości i każdej interpretacji Stałego Komitetu do spraw Interpretacji (SIC/IFRIC). W razie braku szczegółowych wytycznych kierownictwo powinno opracować zasady gwarantujące, że sprawozdanie finansowe przedstawia informacje, które są: wiarygodne, odzwierciedlają ekonomiczną treść transakcji, a nie tylko ich formę prawną, obiektywne i bezstronne, kompletne i zgodne z zasadą ostrożnej wyceny. Opis zastosowanych zasad rachunkowości powinien także zawierać wskazanie podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego oraz prezentować szczegółowe zasady (politykę) rachunkowości stosowane przez jednostkę w odniesieniu do znaczących transakcji i zdarzeń, w tym stosowane zasady wyceny, tak aby czytelnik mógł poprawnie interpretować dane ujawnione w sprawozdaniu. Proponowany przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej układ not obejmuje elementy: stwierdzenie zgodności sprawozdania finansowego z wymogami MSSF; streszczenie przyjętych znaczących zasad rachunkowości, które obejmuje stosowane zasady wyceny oraz pozostałe zasady rachunkowości, przydatne do zrozumienia sprawozdania finansowego; dane uzupełniające, dotyczące konkretnych pozycji wszystkich sprawozdań składających się na sprawozdanie finansowe jednostki; dane te powinny być prezentowane w kolejności zgodnej z występowaniem w sprawozdaniach; inne informacje dotyczące zobowiązań warunkowych oraz informacje niefinansowe, takie jak np. polityka, cele i procedury zarządzania ryzykiem finansowym. Jeżeli ma to uzasadnienie – możliwa jest zmiana kolejności prezentowanych pozycji. W sprawozdaniu finansowym ujawniać należy te zasady, które będą pomocne w ocenie działalności i sytuacji finansowej jednostki, w szczególności wybrane spośród kilku rozwiązań dopuszczonych przez standard lub interpretację. Należy ujawnić przede wszystkim zasady rachunkowości znaczące z powodu charakteru i rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę.