Jeżeli łączna liczba pokoi w hotelu nie przekracza 12, ich wynajem można rozliczać kartą podatkową.
W domu jednorodzinnym podatniczki znajduje się pięć apartamentów (pokoje z kuchnią i łazienką). Właścicielka zamierza podjąć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym wynajmie tych pomieszczeń, bez wydawania posiłków. Nie planuje zatrudniania pracowników ani korzystania z pomocy pełnoletnich członków rodziny. Ma wątpliwości, czy tego rodzaju przedsięwzięcie może być opodatkowane kartą podatkową.
Rozwiał je dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że w formie karty podatkowej można rozliczać usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Wynika to punktu 4 części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Organ podatkowy podkreślił, że określenie przez ustawodawcę „usługi hotelarskie”, a nie „wynajem pokoi” jednoznacznie wskazuje, że karta podatkowa dotyczy działalności gospodarczej – usług hotelarskich, a nie wynajmu jako odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodu wymienionego w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z objaśnieniami do części XII tabeli – usługi te można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Wybór karty jest możliwy, jeżeli:
podatnik złoży wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania;
zgłosi w tym wniosku prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;
nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na umowę o pracę i z usług innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem usług specjalistycznych);
nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
nie wytwarza wyrobów opodatkowanych akcyzą;
działalność nie jest prowadzona poza terytorium Polski.
Dyrektor IS w Łodzi uznał, że jeżeli spełnione są powyższe warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej, to podatniczka będzie mogła zastosować ten sposób rozliczeń w planowanej działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2013 r., sygn. IPTPB1/415-583/13-2/KO