Andrzej Dębiec partner Kancelaria Lovells Poza wprowadzeniem zasady kontynuacji amortyzacji przy aporcie przedsiębiorstwa czy nowych metod ustalania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanych budynków (lokali) niemieszkalnych, zmiany dotyczą też jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Z dniem 1 stycznia zlikwidowana została możliwość dokonania przez podatników w pierwszym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od fabrycznie nowych środków trwałych w wysokości 30 proc. ich wartości początkowej. W zamian wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Pozwala to na przyspieszenie amortyzacji posiadanych przez podatnika środków trwałych, a w niektórych sytuacjach na pełną amortyzację takiego środka od razu po zakupie. Przyznane uprawnienie ograniczone jest wieloma warunkami. Nie wszyscy podatnicy mogą z tej możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych skorzystać. Jednorazowy amortyzacyjny został zarezerwowany jedynie dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Za małych podatników uznawani są ci, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 000 euro (na 2007 rok będzie to kwota 3 180 000 zł). W przypadku nowych podatników prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji przysługuje tylko w roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności. Z grupy podmiotów uprawnionych do jednorazowej amortyzacji wyłączeni zostali podatnicy utworzeni: • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro. Według tej metody mogą być amortyzowane zarówno nowe, jaki używane środki trwałe. Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych jest ograniczone wartościowo. Łączna kwota odpisów dokonana tą metodą nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości 50 000 euro (na 2007 rok będzie to 199 000 zł). Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie wszystkie środki trwałe będą amortyzowane w sposób opisany powyżej. Możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych ograniczona została do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu). Z preferencyjnych zasad amortyzacji wyłączone zostały również samochody osobowe. Podatnicy mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Istnieje również możliwość dokonywania odpisów w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. W następnym roku podatkowym podatnicy mogą kontynuować odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej lub liniowej. Oczywiście suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej środka trwałego. Należy pamiętać, że skorzystanie przez tzw. małego lub nowego podatnika z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowi pomoc de minimis. Należy to uwzględnić przy ustalaniu wartości innych rodzajów pomocy publicznej, z których korzysta przedsiębiorca, tak aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów oraz dopełnić niezbędnych procedur.