Andrzej Dębiec partner Kancelaria Lovells Od 2007 roku dywidendy wypłacane przez polskie spółki spółkom z o.o. i spółkom akcyjnym z siedzibą w Polsce będą, w określonych sytuacjach, zwolnione z opodatkowania, na zasadach analogicznych, jakie obowiązują w przypadku dywidend wypłacanych wspólnikom z siedzibą w innym kraju UE. Warunkiem zwolnienia dywidend z podatku jest: • posiadanie nie mniej niż 15 proc. udziałów w spółce polskiej wypłacającej dywidendę (od 2009 roku 10 proc.) oraz • posiadanie udziałów w spółce wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres 2 lat; warunek ten jest spełniony także wówczas, gdy okres 2 lat upłynie po wypłacie dywidendy. Dodatkowo, wspólnik, aby móc skorzystać ze zwolnienia, zobowiązany jest do przekazania spółce wypłacającej dywidendę certyfikat rezydencji wystawiony przez właściwy urząd skarbowy poświadczający, że ma w Polsce siedzibę dla celów podatkowych. Spółki niespełniające powyższych warunków będą nadal opodatkowane 19-proc. podatkiem ryczałtowym. Ich sytuacja ulegnie jednak znacznemu pogorszeniu. Spółki te nie będą już mogły odliczyć zapłaconego od dywidend podatku od swojego podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Dotychczas umożliwiał to art. 23 ustawy CIT, który został uchylony. Wprowadzając nowe zasady opodatkowania dywidend, ustawodawca uwzględnił ochronę praw nabytych, jak również przewidział przepisy przejściowe w tym zakresie. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy którzy przed 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczenia podatku od dywidend, określone w art. 23 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. Dotyczy to spółek, które do końca 2006 roku nie zdążą ze względu na ponoszone straty lub niski dochód rozliczyć podatku od dywidend zapłaconego w latach poprzednich. W oparciu o zasadę ochrony praw nabytych, spółki te będą mogły kwotę podatku od dywidendy odliczyć od swojego podatku dochodowego w następnych latach podatkowych, przy czym przepisy nie przewidują żadnego ograniczenia czasowego co do możliwości dokonania odliczenia. Nie ograniczają także kwoty odliczenia. W ramach przepisów przejściowych, ustawodawca przyjął, że podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2008 r. uzyskają dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ale nie spełniają wskazanych powyżej wymogów dla korzystania ze zwolnienia podatkowego, dokonują odliczenia podatku pobranego od tych dochodów w oparciu o stare przepisy, tj. art. 23 ustawy. W związku ze wskazanymi powyżej zmianami wspólnicy, których udział w kapitale spółki jest niższy niż 15 proc., powinni zastanowić się nad ustaleniem jak najbardziej korzystnej, z punktu widzenia przepisów podatkowych, daty wypłaty dywidendy. Dotyczy to przede wszystkim niewypłaconych dywidend z lat poprzednich. Wypłata dywidendy przed 2008 roku pozwoli na zachowanie prawa do odliczenia podatku. Podkreślenia wymaga, że wskazane powyżej zwolnienia w opodatkowaniu dywidend nie będą dotyczyły osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma także przepisu, który pozwalałby osobom fizycznym odzyskać pobrany przez płatnika podatek od dywidendy. Osoby fizyczne uzyskujące przychody z dywidend płacą 19-proc. podatek ryczałtowy.