PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu

Nie

To, czy polski podatnik musi zagraniczne dochody rozliczyć w Polsce, zależy od miejsca zamieszkania, a nie od posiadanego obywatelstwa.

Odpowiedź na zadane pytanie zawarta jest w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeśli więc podatnik posiada miejsce zamieszkania w Polsce, to powinien opodatkować wszystkie swoje dochody w Polsce. Posiadane obywatelstwa nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia. Przykładowo obywatel Słowacji (obywatelstwo wyłącznie słowackie) zamieszkały w Polsce też będzie rozliczał podatek od wszystkich dochodów w Polsce. O tym jednak, czy istotnie dochody uzyskane w Holandii muszą być opodatkowane w Polsce, decyduje dodatkowo konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana między Polską a Holandią. Występujące w umowie międzynarodowej rozwiązania mogą wyłączyć z opodatkowania pewne kategorie dochodów. Niestety art. 23 ust. 5 lit. a umowy polsko-holenderskiej nakazuje dochody opodatkowane w Holandii również opodatkować w Polsce i odliczyć od tak obliczonego podatku podatek zapłacony w Holandii, jednak do pewnego limitu. Limit ten stanowi wartość podatku wyliczonego w Polsce przypadająca na część dochodu uzyskanego za granicą. W związku z tym podatnik powinien rozliczy podatek dochodowy, uwzględniając dochody uzyskane w Holandii i zapłacić odsetki za zwłokę. Nie byłoby problemu z rozliczeniem rocznym, gdyby można było uznać, że podatnik zamieszkiwał w Holandii, a nie w Polsce. Jeśli natomiast mieszkał w obu krajach to rozwikłania takiej sytuacji trzeba dokonać w oparciu o kryteria określone w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 3 ust. 1, art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 23 ust. 5 lit. a konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120).