Ewidencję szczegółową trzeba prowadzić według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Osiągane przez jednostki budżetowe przychody, w zależności od źródła pochodzenia, mogą mieć charakter: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych lub przychodów operacyjnych. Ewidencja należnych jednostce przychodów z tytułu dochodów budżetowych powinna być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.
Przychody z tytułu dochodów budżetowych to przychody osiągane z działalności statutowej jednostki budżetowej. Przychody te stają się dochodami budżetowymi w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki budżetowej.
Ewidencję przychodów z tytułu dochodów budżetowych prowadzi się na koncie 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.
Podstawowe zapisy księgowe przychodów z tytułu dochodów budżetowych są następujące:
1. Przypisanie przychodów budżetowych jako należności budżetowych, przed ich zapłatą: strona Wn konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, strona Ma konta 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych;
2. Wpływ przychodów z tytułu nieprzypisanych dochodów budżetowych: strona Wn konta 130 – Rachunek bieżący jednostki, strona Ma konta 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych;
3. Przeniesienie na koniec roku osiąganych przez jednostkę przychodów z tytułu dochodów budżetowych: strona Wn konta 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych, strona Ma konta 860 – Wynik finansowy.

Z tytułu operacji finansowych

Do przychodów jednostki budżetowej z tytułu operacji finansowych zaliczamy m.in.:
– odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
– odsetki od udzielonych pożyczek,
– odsetki od środków na rachunku bieżącym jednostki.
Przychody finansowe niestanowiące dochodów budżetowych ujmuje się w ewidencji na koncie 750 – Przychody finansowe.
Typowe zapisy księgowe przychodów z tytułu operacji finansowych są następujące:
1. Dopisanie przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki: strona Wn konta 130 – Rachunek bieżący jednostki, strona Ma konta 750 – Przychody finansowe;
2. Przypisanie należności z tytułu zwłoki w zapłacie należności: strona Wn konta 221 –Należności z tytułu dochodów budżetowych, strona Ma konta 750 – Przychody finansowe;
3. Przeniesienie na koniec roku osiągniętych przez jednostkę przychodów z operacji finansowych: strona Wn konta 750 – Przychody finansowe, strona Ma konta 860 Wynik finansowy.

Działalność operacyjna

Pozostała działalność operacyjna jednostki budżetowej obejmuje m.in.:
– zbycie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów (za wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe),
– rozwiązanie rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi),
– otrzymanie nieodpłatne, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Należne jednostce budżetowej przychody z pozostałej działalności operacyjnej ujmowane są na koncie 760 – Pozostałe przychody operacyjne.

Na przełomie roku

Do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów w jednostkach budżetowych służy konto 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.
Podstawowe operacje na koncie 840 są następujące:
1. Wpłaty z tytułu przychodów zaliczanych do przychodów przyszłych okresów: strona Wn kont zespołu 1, np. konta 101 – Kasa, konta 130 – Rachunek bieżący jednostki, strona Ma konta 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów;
2. Fakturowane zaliczki i przedpłaty dotyczące przyszłych dostaw lub usług: strona Wn kont rozrachunkowych, np. konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, konta 240 – Pozostałe rozrachunki, strona Ma konta 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów;
3. Zarachowanie przychodów przyszłych okresów do przychodów ze sprzedaży danego okresu: strona Wn konta 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma kont zespołu 7, np. konta 750 – Przychody finansowe, 760 – Pozostałe przychody operacyjne.

KSIĘGOWANIE

Wynajem sali

1. Wpływ na rachunek bankowy jednostki budżetowej w 2013 roku kwoty z tytułu rezerwacji sali: strona Wn konta 130 – Rachunek bieżący jednostki, strona Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych;

2. Faktura VAT wystawiona w 2013 roku, potwierdzająca wpłatę zaliczki:

a) strona Wn konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych,

b) strona Ma konta 225 – Rozrachunki z budżetami,

c) strona Ma konta 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów;

3. Zarachowanie przychodów ujętych na koncie 840 do przychodów bieżącego okresu (księgowanie w 2014 r.): strona Wn konta 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta 750 – Przychody finansowe.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).