Gaz ziemny od 1 listopada 2013 r. został objęty akcyzą. Wiele osób się zastanawia, jak postępować przy jego zakupie na cele opałowe.
Do 31 października 2013 r. gaz ziemny zużywany na cele opałowe korzystał z bezwarunkowego zwolnienia od akcyzy. Od 1 listopada 2013 r. gaz ziemny jest, co do zasady, wyrobem objętym akcyzą w przypadku jego zużycia:
na cele opałowe,
na cele napędowe.
Jednak również po 1 listopada w pewnych przypadkach nie jest konieczna zapłata akcyzy. Oczywiście, jeżeli spełnione są warunki zastosowania zwolnienia.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, związane z objęciem od 1 listopada 2013 r. akcyzą gazu ziemnego, wynikają z ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 1231).

Gospodarstwa domowe

Przepisy obowiązujące od 1 listopada 2013 r. przewidują możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla gazu ziemnego zużywanego na cele opałowe przez gospodarstwa domowe. Mowa tu o wyrobach gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (zwolnienie to wynika z art. 31 b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).
Warto dodać, że warunkiem stosowania wskazanego zwolnienia jest sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
1) 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie, albo
2) 25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie (art. 31 b ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).
Jeśli więc gospodarstwo domowe zużywa na cele opałowe gaz ziemny w ilościach nieprzekraczających podanych wyżej limitów, to wówczas możliwe jest stosowanie zwolnienia od akcyzy bez konieczności składania przez nabywcę oświadczenia o sposobie wykorzystania gazu ziemnego.[przykład 1]

Termin i treść

Może się jednak zdarzyć, że dane gospodarstwo domowe zużywa większe ilości gazu, niż określa to art. 31 b ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W takim przypadku należy złożyć sprzedawcy oświadczenie, że nabywana ilość gazu ziemnego jest w całości zużywana na cele objęte zwolnieniem. [przykład 2]
Niekiedy dom mieszkalny jest wykorzystywany w części na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku nabywca gazu ziemnego zużywający większe ilości gazu niż określone powyżej powinien złożyć oświadczenie o ilości gazu ziemnego używanego na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe (w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Ilości należy podać proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości (z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych). [przykład 3]
Przepisy nie określają szczegółowo treści ani terminu, w którym nabywcy gazu ziemnego zobowiązani do składania oświadczenia mają obowiązek dopełnić tej formalności. Należy przyjąć, że nabywcy zobowiązani do złożenia oświadczenia powinni zrobić to niezwłocznie, najlepiej w listopadzie 2013 roku, tak aby sprzedawca gazu mógł prawidłowo rozliczać akcyzę od dostarczanego im gazu ziemnego. Na stronach internetowych dostawców gazu ziemnego znajdują się już obecnie wzory odpowiednich oświadczeń.
Przykład 1
Poniżej limitu...
Pan Tomasz zużywa w domu mieszkalnym gaz ziemny wysokometanowy grupy E w ilości 2000 metrów sześciennych rocznie przy sprzedaży nieprzekraczającej 10 m3/h. Można więc przyjąć, że pan Tomasz jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zużywanego gazu ziemnego również po 1 listopada 2013 r. Ze względu na to, że ilość zużywanego gazu ziemnego mieści się w limicie wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym, to dla zastosowania zwolnienia nie jest konieczne składanie przez pana Tomasza oświadczenia o sposobie wykorzystania nabywanego gazu ziemnego.

Przykład 2
...lub powyżej niego
Pani Ewa w swoim domu mieszkalnym zużywa wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego gaz ziemny wysokometanowy grupy E w ilości 10 000 metrów sześciennych rocznie przy sprzedaży nieprzekraczającej 10 m3/h. W takiej sytuacji, ze względu na to, że zużycie gazu ziemnego w gospodarstwie domowym pani Ewy przekracza 8000 metrów sześciennych w skali roku, powinna ona złożyć sprzedawcy oświadczenie, że zużywa gaz ziemny wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Przykład 3
Mieszkanie i działalność
Pan Andrzej ogrzewa gazem ziemnym dom o powierzchni 500 m2, zużywając do tego celu 20 000 metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Część domu (o powierzchni 100 m2) jest wykorzystywana na potrzeby prowadzenia przez pana Andrzeja działalności gospodarczej. Pozostała część domu o powierzchni 400 m2 jest wykorzystywana na cele mieszkalne. W tej sytuacji pan Andrzej powinien złożyć sprzedawcy gazu oświadczenie, w którym wskaże, że nabywany przez niego gaz ziemny jest zużywany w 80 proc. na cele gospodarstwa domowego, a w 20 proc. na potrzeby prowadzonej w domu działalności gospodarczej. W związku z tym, od 1 listopada 2013 r. sprzedawca powinien rozliczyć akcyzę od jednej piątej ilości gazu ziemnego dostarczanego do domu pana Andrzeja, a dla czterech piątych ilości sprzedawanego gazu ziemnego zastosować zwolnienie.

Piotr Paszek, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. VAT i akcyzy w ECDDP Sp. z o.o.