Czy sumować dochód ze zbycia domu

W listopadzie 2007 r. sprzedałem mieszkanie kupione w tym roku. W 2007 roku uzyskiwałem też dochody z pracy. Czy przy rozliczeniu rocznym wszystkie dochody powinienem zsumować?

Nie

Podatek z tytułu zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami rzeczywiście jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ostatnim dniem na rozliczenie roczne za 2007 rok jest 30 kwietnia 2008 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy w 2007 roku sprzedali nieruchomość lub prawa związane z nieruchomościami, najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. muszą od uzyskanego z tego tytułu dochodu zapłacić 19-proc. PIT. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Zatem podatnik, który uzyskiwał dochody z pracy i sprzedał mieszkanie, nie może w rocznym zeznaniu zsumować tych dochodów.

Podstawa prawna

■ Art. 10, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy po pięciu latach płacić podatek

W 2007 roku kupiłem dom, który sprzedam za jakiś czas. Czy przy sprzedaży tego domu po upływie pięciu lat od momentu zakupu będę musiał wykazać uzyskany dochód w zeznaniu?

Nie

W przypadku nieruchomości dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu, jeżeli odpłatne zbycie nie wiąże się z działalnością gospodarczą i nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyto lub wybudowano. Pięcioletni okres liczony jest od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie lub nabycie nieruchomości. Oznacza to, że jeśli podatnik nabył dom w 2007 roku, to okres pięcioletni upłynie w 2012 roku. Po upływie tego okresu przychód przy sprzedaży domu już nie powstaje. Nie będzie też trzeba płacić PIT.

Podstawa prawna

■ Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy koszty będą podwyższane

Sprzedając nieruchomość, można uzyskany dochód pomniejszyć o koszty, np. związane z remontem. Słyszałam, że koszty te będą waloryzowane. Czy to prawda?

Tak

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie.

Będą one zwiększane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez prezesa Gus w Monitorze Polskim.

Podstawa prawna

■ Art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dom ze spadku jest wolny od podatku

W grudniu 2006 r. otrzymałem w spadku po babci mieszkanie. Sprzedam je w grudniu 2007 r. Czy w takiej sytuacji uzyskany ze sprzedaży dochód będzie zwolniony z podatku?

Tak

Do nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r. zastosowanie mają regulacje podatkowe obowiązujące do końca 2006 roku. W omawianym przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie podatkowe. Podatku nie trzeba bowiem płacić od nieruchomości i praw nabytych w formie spadku lub darowizny.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

Czy sprzedaż lasu jest opodatkowana

Czy podlega PIT sprzedaż gruntów rolnych i leśnych, gdy ich nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 r., a w wyniku tej sprzedaży grunty te nie zmienią swojego przeznaczenia i nadal będą wykorzystywane jako grunty rolne i leśne?

Tak

Od dnia 1 stycznia 2007 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami podatek wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku.

Jednak przepisy przewidują, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

W skład gospodarstwa rolnego wchodzą jedynie te grunty, które sklasyfikowane zostały w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Grunty oznaczone jako lasy i grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, gdyż nie są ani użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych.

Tym samym przychód (dochód) ze sprzedaży tego rodzaju gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 28, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od zamiany nieruchomości jest pit

Czy w przypadku gdy przy zamianie działki w 2007 roku został osiągnięty dochód, trzeba ustalić podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Tak

Umowa zamiany nie jest umową nieodpłatną. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Przy zamianie działek przychodem jest wartość zbywanej działki wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. W opisanej sytuacji przychodem będzie wartość zbywanej działki. Koszty z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw, poczynione w czasie ich posiadania.

W naszym przypadku kosztami z tytułu zamiany nieruchomości będą koszty nabycia zamienianej nieruchomości, powiększone o koszty notarialne zawarcia umowy zamiany oraz koszty notarialne przy zawarciu umowy. Jeśli okaże się, że w wyniku dokonanej transakcji zamiany nieruchomości podatnik nie uzyskał dochodu, nie będzie konieczności zapłaty i wykazania podatku w zeznaniu rocznym za rok 2007. Trzeba pamiętać też, że ze zwolnienia korzystają przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł.

Podstawa prawna

■ Art. 10, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 603 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy dochód ze sprzedaży ująć w zeznaniu

W 2007 roku uzyskałem dochód z pracy oraz ze sprzedaży mieszkania rodziców nabytego w tym roku. Czy dochód z nieruchomości muszę wykazać w rocznym zeznaniu PIT?

Nie

W zeznaniu rocznym nie ujmuje się dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, a podatek do zapłaty z tego tytułu. W zeznaniach rocznych: PIT-36, PIT-36L i PIT-38 przewidziano oddzielne rubryki na wpisanie wartości podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Podatek należy podać po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Podstawa prawna

■ Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ulgę wykazywać w PIT

Sprzedam mieszkanie w 2008 roku. Jednak nie powstanie u mnie podatek do zapłaty, gdyż skorzystam z ulgi meldunkowej. Czy mimo to powinnam w zeznaniu rocznym za 2008 rok wykazać podatek z tytułu sprzedaży mieszkania?

Nie

Jeśli przy sprzedaży mieszkania nie powstanie podatek dochodowy do zapłaty, nie trzeba niczego wykazywać w zeznaniu rocznym. Jednak aby skorzystać z ulgi meldunkowej, trzeba w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złożyć oświadczenie, że spełnia się warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik korzystający z ulgi nie złoży takiego oświadczenia lub złoży go po terminie, straci prawo do ulgi podatkowej.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można uwzględnić koszty

W lutym 2007 r. kupiłam mieszkanie, które wyremontowałam. Sprzedam je w 2008 roku. Czy przy rozliczeniu podatkowym będę mogła uwzględnić wydatki poniesione na remont?

Tak

Podstawą obliczenia podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość poczynionych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W konsekwencji, jeśli podatniczka posiada faktury potwierdzające poniesienie wydatków na remont sprzedawanej nieruchomości, będzie mogła o wartość tych nakładów pomniejszyć dochód uzyskany z takiej transakcji.

Podstawa prawna

■ Art. 10, art. 22, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ewa Matyszewska