Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. W zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność (NIP-1) znajdują się następujące pola dotyczące rachunków bankowych: w części B.7. - Osobisty rachunek bankowy, wraz z objaśnieniem: na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty podatku dochodowego, w części C.2. wśród danych dotyczących prowadzonej działalności - Rachunki bankowe związane z prowadzeniem takiej działalności. Jeśli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Zatem zwrot VAT może być dokonany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością.

(EM)