Przekazywaniem 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie teraz zajmował się naczelnik urzędu skarbowego. Dotychczas to podatnik musiał wpłacać część podatku, zadbać o dowód wpłaty, a następnie wykazać przekazaną kwotę w zeznaniu rocznym. Od rozliczenia za 2007 rok praktycznie wszystkich formalności będzie dokonywał fiskus. Podatnik wskaże jedynie w swoim rocznym PIT, którą organizację chce wesprzeć.

Wniosek podatnika

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku wybranej przez podatnika kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego nastąpi poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisanie w deklaracji tych danych będzie traktowane na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie sumy dla danej organizacji.

Jeśli podatnik wpisze organizację, której chce przekazać pieniądze, przekazania 1 proc. podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Istotnym warunkiem przekazania 1 proc. podatku jest to, aby zeznanie podatkowe zostało złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania. Dla rozliczenia PIT za 2007 rok jest to 30 kwietnia 2008 r.

Ważny status

Część należnego podatku w wysokości 1 proc. można przekazać tylko dla organizacji posiadającej taki status. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z tymi przepisami minister pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości ogłosi w Monitorze Polskim do końca roku, w drodze obwieszczenia, wykaz organizacji mających na dzień 30 listopada roku podatkowego status organizacji pożytku publicznego. Podmioty, w odniesieniu do których do 30 listopada nie zostanie umieszczona stosowna wzmianka w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie zostaną wskazane w obwieszczeniu.

W obwieszczeniu nie zostaną umieszczone również organizacje pożytku publicznego, które na dzień 30 listopada są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, ale prowadzą działalność gospodarczą w zakresie np. handlu wyrobami przemysłu elektronicznego lub spirytusowego.

Trzeba podkreślić, że nie ma konieczności potwierdzania statusu organizacji pożytku publicznego. Od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacja posiada ten status, aż do chwili wykreślenia wzmianki o statusie z rejestru.

Numery rachunków

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekazywania 1 proc. podatku urzędy skarbowe musiały zgromadzić dane dotyczące rachunków bankowych organizacji wpisanych do KRS. Problem bowiem w tym, że przepisy nie nakładają na organizacje pożytku publicznego obowiązku przekazywania numerów rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wpłaty. Ustawodawca zapomniał o uregulowaniu tej sprawy.

W związku z tym Ministerstwo Finansów poprosiło wszystkie organizacje, aby do 20 listopada 2007 r. zawiadomiły naczelników urzędów skarbowych o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wpłaty.

Informacja przekazywana do urzędu musiała zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji pożytku publicznego oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące organizację, takie jak pełna nazwa, NIP, adres siedziby i nr KRS. Resort prosił także o przedkładanie wraz z informacją potwierdzenia zgłaszanego rachunku przez bank prowadzący ten rachunek.

Pomysł z oświadczeniem

Brak numerów rachunków bankowych to nie jedyny problem, jaki pojawił się przy nowej procedurze przekazywania 1 proc. podatku, mimo że jeszcze w praktyce niestosowanej. Otóż nie wiadomo, jak przekazać pieniądze np. na rzecz jednego, konkretnego dziecka, które w organizacji pożytku publicznego ma założone specjalne subkonto. Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem tego dylematu. Na razie jednak proponuje, aby podatnik, który chce przekazać organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku na wsparcie konkretnej osoby, złożył oświadczenie w tej organizacji, do kogo mają trafić pieniądze.

W rocznych zeznaniach podatkowych rubryki na wpisanie 1 proc. podatku przewidują jedynie pola na wpisanie nazwy organizacji i numeru KRS (nie można robić dodatkowych adnotacji). Jak podkreśla resort finansów, nie ma możliwości przekazania pieniędzy na subkonto danego dziecka. 1 proc. podatku przekazuje się jednej organizacji pożytku publicznego. Do tej pory podatnicy, przekazując 1 proc. swojego podatku na pożytek publiczny, na dowodach wpłaty czy przelewach mogli wpisywać adnotacje, komu konkretnie przekazywane mają być pieniądze, np. chorej Marysi. Teraz takiej możliwości nie będzie. Nie przewidują tego nowe przepisy.

W takiej sytuacji - zgodnie z propozycją MF - rozsądnym rozwiązaniem byłoby, aby osoba, która w zeznaniu rocznym wpisze nazwę organizacji, dla której przekazuje część swojego podatku, złożyła jednocześnie w takiej organizacji oświadczenie, że chciałaby wesprzeć jedną konkretną osobę, przykładowo chore dziecko, jednocześnie podając sumę, jaka została podana w zeznaniu rocznym. Wtedy organizacja pożytku publicznego po otrzymaniu wszystkich wpłat 1 proc. podatku - naczelnik urzędu skarbowego będzie zbiorczo przekazywał kwoty dla danej organizacji - będzie mogła wyodrębnić na podstawie oświadczenia sumę pieniędzy od danego darczyńcy i przekazać ją wskazanej osobie.

CO TO SĄ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Ważne!

Podatnik, który chce przekazać 1 proc. podatku, nie może wskazać organizacji pożytku publicznego nieuwzględnionej w wykazie organizacji posiadających odpowiedni status

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).