Obecnie stosowanie obniżonej 8-proc. stawki VAT do zbycia wspomnianego prawa wiecznego użytkowania znajduje wprost uzasadnienie w par. 7 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247). Zmiany nie oznaczają jednak, że obowiązywać będzie w tym przypadku podstawowa stawka podatku (23 proc.). Będzie można zastosować dotychczasową na podstawie ogólnych przepisów o VAT.

Taka interpretacja Ministerstwa Finansów wynika z tego, że oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie stanowi opodatkowaną VAT dostawę towarów (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FPS 1/06). Tak samo jest w przypadku sprzedaży tego prawa (uchwała NSA z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11). Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w przypadku dostawy budynków lub budowli (lub ich części) trwale z gruntami związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości ziemi. Dlatego też, zdaniem resortu, stawka dla budynku determinuje stawkę właściwą dla zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.