Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych dr Rafał Zgorzelski skierował do Wicepremiera i Ministra Finansów Jacka Rostowskiego postulat, w którym wskazał, iż podatnicy mogą ponosić znacznie niższe koszty zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obecnie kwota 5,20 zł oraz dodatkowej prowizji w wysokości 1% pobieranej od kwoty przekazu jest potrącana z należności podatnika. Jednak urzędy skarbowe nie muszą korzystać z drogiej oferty Poczty Polskiej w tym zakresie. Najwyższy czas, by państwo gospodarnie zarządzało pieniędzmi każdego obywatela, zamiast finansować nimi podmioty publiczne. Już teraz należy rozpocząć procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty przekazu ze zwrotem podatku – aby podatnicy rozliczający się za 2013 rok mogli zaoszczędzić swoje pieniądze.

Ordynacja podatkowa przewiduje zwrot nadpłaty podatku przez urzędy skarbowe w jednej z dwóch form:
• na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego
• w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego. Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może realizować zarówno w formie przekazu pocztowego, jak również wypłaty w kasie banku, z którym dany urząd zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej.

Podatnik, który nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, ma prawo dokonać wyboru zwrotu nadpłaconego podatku między formą bezgotówkową a gotówkową. W przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem operatora pocztowego - za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień nadania przekazu pocztowego, zaś kosztami tej operacji obciążany jest podatnik, o które pomniejszana jest wartość nadpłaty. W praktyce urzędy skarbowe korzystają z usług jednego operatora pocztowego, tj. Poczty Polskiej S.A., która inkasuje od nich – z pieniędzy danego podatnika – kwotę 5,20 zł + 1% wartości przekazu od kwoty nadpłaty. W sytuacji, gdy podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu nadpłaconego podatku, urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przekazu pocztowego na koszt podatnika. Podatnik, któremu przysługuje zwrot nadpłaconego podatku w wysokości np. 500 zł poniesie koszty jego zwrotu przekazem pocztowym w wysokości 10,20 zł (5,20% + 1%), a więc w rzeczywistości otrzyma tylko 489,80 zł. Zgorzelski zachęca Ministra Finansów do wypracowania zmian w tym procesie.

Reklama

- Aktualnie osoby fizyczne mające prawo do zwrotu nadpłaconego podatku mogą wybrać jako formę zwrotu przekaz pocztowy. Praktyką urzędów skarbowych jest w takim przypadku zwrot podatku z potrąceniem kwoty prowizji za doręczanie przekazu pocztowego wg stawek Poczty Polskiej S.A. Podatnikowi wysyłany jest przekaz pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej i potrącana jest kwota za doręczanie przekazu wg cennika Poczty Polskiej bez żadnych zniżek pomimo, że operator ten świadczy usługę w masowej skali – mówi Rafał Zgorzelski. Szef Związku Pocztowego zwraca uwagę na to, że Poczta Polska nie jest jedynym operatorem pocztowym, ani jedynym podmiotem mogącym skutecznie doręczać zwrot podatku pod adres podatnika.

- Praktyka zamawiania usług doręczeń kwot przekazów na zasadach przetargu publicznego prowadzi do stanu, w którym ceny takich usług zamawianych np. przez KRUS-y oraz MOPS-y są zdecydowanie niższe niż ceny publikowane w cenniku detalicznym Poczty Polskiej – zauważa Zgorzelski. Zwraca też uwagę na to, że kosztami doręczania zwrotu podatku obciążany jest podatnik. I dlatego proponuje dwa rozwiązania.

- Wybór operatora pocztowego w postępowaniu przetargowym na wykonywanie usługi doręczenia zwrotu kwot nadpłaty w formie gotówkowej na podstawie ustawy Prawo pocztowe (przekaz pocztowy) oraz ustawy o Usługach płatniczych (przekaz pieniężny) , bądź możliwość wyboru operatora pocztowego przez beneficjenta przekazu, który ponosi koszt usługi. Na rozwiązaniach tych skorzystają podatnicy, których dobro winno stanowić w tej sytuacji cel nadrzędny – twierdzi Zgorzelski. Stąd propozycja wprowadzenia korzyści dla obywateli zgodnie z zasadami wolnego rynku oraz wypracowania rozwiązań służących podatnikom.