Ulga internetowa była najpopularniejszym odliczeniem, z którego skorzystali podatnicy w rozliczeniu za 2006 rok. Prawie 1,9 mln osób odliczyło w PIT za 2006 rok od swojego dochodu wydatki poniesione na sieć. Przeciętna odliczona kwota wynosiła 569 zł. To sporo, biorąc pod uwagę fakt, że maksymalnie od dochodu w ramach ulgi internetowej można odliczyć 760 zł. Z tej ulgi nadal można będzie korzystać rozliczając się z fiskusem za 2007 rok. Aby z niej skorzystać, trzeba ponosić wydatki na internet w swoim miejscu zamieszkania oraz posiadać fakturę wystawioną na swoje nazwisko, dokumentującą opłaty za internet.

Wydatki na sieć

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie to stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zatem skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 •  wydatki muszą być poniesione przez podatnika,
 •  wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,
 •  wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.

Internet przez komórkę

Omawiając zasady korzystania z ulgi internetowej nie sposób nie wspomnieć o różnych sposobach korzystania z globalnej sieci. Coraz powszechniejsze staje się bowiem korzystanie z internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych. Powstaje tu pytanie, czy wydatki na internet z komórki mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Załóżmy, że podatniczka posiada tzw. sztywne łącze, typowe dla sieci internet, a jedynie dostęp do internetu przez telefon komórkowy w technologiach GPRS/EDGE/UMTS. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci zostały udokumentowane fakturą VAT wystawioną na imię i nazwisko podatniczki, w której wskazany adres zamieszkania jest jednocześnie adresem zameldowania podatniczki.

760 złotych

to limit odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na internet

Przepisy ustawy o PIT nie zastrzegają szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za pośrednictwem którego ma odbywać się korzystanie z sieci internet. W większości przypadków dostęp do internetu odbywa się poprzez łącze stacjonarne (stałe łącze internetowe lub gniazdo telefonii stacjonarnej), jednak coraz powszechniejsze staje się również korzystanie z internetu za pomocą telefonu komórkowego. Taki sposób korzystania z internetu nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli tylko użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika. Takie stanowisko prezentują organy podatkowe w wydanych interpretacjach.

Zatem, jeżeli użytkowanie sieci przez komórkę odbywa się w miejscu zamieszkania zostały spełnione warunki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT i istnieje możliwość odliczenia poniesionych wydatków od dochodu w ramach ulgi internetowej.

Ważne warunki

Jak już wspomniałam, warunkiem skorzystania z ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania oraz udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji posiadanie przez podatnika zapłaconej faktury z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem (jako nabywcy usługi).

Ważne!

W ramach ulgi internetowej nie można odliczać wydatków poniesionych np. na zainstalowanie i kupno modemu internetowego czy prace remontowe i serwisowe sieci

Omawiając warunek pierwszy, czyli miejsce zamieszkania, warto wyjaśnić, że zgodnie z definicją zawartą w art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa elementy: przebywanie w danej miejscowości, zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu w danym miejscu decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam pewnego rodzaju centrum interesów życiowych. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. W związku z tym przebywanie podatnika w jednej miejscowości przykładowo trzy-cztery miesiące nie stanowi jego miejsca zamieszkania. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki ponoszone na użytkowanie sieci internet w miejscu zamieszkania. Skoro dana miejscowość, w której podatnik przebywa trzy-cztery miesiące, nie jest jego miejscem zamieszkania, nie będzie on mógł odliczyć wydatków na internet, jakie ponosi, będąc przez tę część roku w danej miejscowości.

Przechodząc do warunku dokumentacyjnego ulgi internetowej, w celu skorzystania z odliczeń z tytułu użytkowania sieci internet, podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą uiszczenie należności, z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem (jako nabywcy usługi). W przypadku regulowania należności za użytkowanie internetu za pomocą przelewu, potwierdzenie faktu poniesienia wydatku będzie stanowić faktura VAT wraz z dowodem wpłaty potwierdzonym przez bank lub pocztę, dyspozycje przelewów lub wyciągi bankowe, na których przelewy będą widniały jako zrealizowane. Dowód wpłaty powinien zawierać kwotę dokonanej wpłaty, imię i nazwisko wpłacającego, datę zapłaty oraz, że zapłata została dokonana tytułem użytkowania sieci internet.

Dane na fakturze

W praktyce często bywa tak, że w jednym mieszkaniu, gdzie znajduje się internet, kilku domowników ponosi wydatki na sieć. Jak w takiej sytuacji korzystać z ulgi internetowej?

Ustawodawca, wprowadzając ulgę internetową uzależnił skorzystanie z niej od spełnienia określonych warunków, tj.:

 •  użytkowanie sieci internet ma się odbywać w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,
 •  zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT poniesienie przedmiotowych wydatków musi być udokumentowane fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 •  faktura musi być wystawiona na osobę dokonującą odliczenia,
 •  wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Spełnienie łącznie wskazanych warunków umożliwia skorzystanie z ulgi.

Ulga dotyczy więc podatnika, a nie dotyczy lokalu. Jeżeli zatem w lokalu zamieszkuje kilka osób i każda z nich spełni łącznie wymienione warunki może skorzystać z ulgi do wysokości określonego limitu. Jeśli przykładowo w jednym mieszkaniu podatnik i jego syn korzystają z internetu i ponoszą razem na niego wydatki, będą mogli obaj skorzystać z ulgi (na każdą osobę przysługuje oddzielny limit w wysokości 760 zł), jednak tylko do wysokości kwot rzeczywiście poniesionych w danym roku podatkowym przez każdego z nich, a wskazanych na fakturach VAT. Skoro ulga dotyczy wydatków poniesionych, to konsekwencją tego faktu jest konieczność posiadania oprócz faktury również dowodu zapłaty, potwierdzającego uregulowanie faktury. Jeżeli płatność dokonywana jest za pomocą polecenia zapłaty potwierdzenie dokonania wpłaty powinien stanowić załączony do tej faktury wydruk bankowy, z którego będzie wynikała kwota dokonanej wpłaty; imię i nazwisko wpłacającego, data poniesienia wydatku i tytuł wpłaty.

ELEMENTY FAKTURY:

 •  imiona, nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 •  numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
 •  dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz data wystawienia i numer kolejny faktury,
 •  nazwa towaru lub usługi,
 •  jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 •  cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkową netto),
 •  wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 •  stawki podatku,
 •  suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 •  kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 •  wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu,
 •  kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażona cyframi i słownie.

Najczęstszym przypadkiem, w którym ulga internetowa zostanie wykorzystana przez więcej niż jedną osobę na podstawie tej samej faktury będzie rozliczenie męża i żony. Podobnie jak w przypadku przykładu ojca i syna również u małżonków, jeżeli z faktury będzie wynikać, że oboje małżonkowie ponoszą wydatki z tytułu użytkowania sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania, to każde z nich będzie miało prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym nie więcej niż 760 zł na małżonka.

Ważne!

Odliczyć od dochodu można wydatki poniesione na internet udokumentowane fakturą VAT. Faktura taka musi zostać faktycznie zapłacona. Zatem oprócz faktury do skorzystania z ulgi internetowej konieczne jest również posiadanie dowodu zapłaty. Bez dowodu zapłaty podatnik może mieć problem z udowodnieniem w razie potrzeby, że faktura została zapłacona. Dowód zapłaty powinien określać, czego dotyczy i kto jest osobą wpłacającą (ponoszącą wydatek)

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl