Przedsiębiorca jest m.in. dystrybutorem wyrobów tytoniowych. Zamierzał nabyć, a następnie ustawić we własnych sklepach półautomatyczne maszyny, dzięki którym klienci mogliby ręcznie skręcać papierosy (odpłatnie). Ponadto kupowaliby do tego celu tytoń, od którego wcześniej odprowadzono akcyzę.
Przedsiębiorca zapytał izbę skarbową, czy musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w sklepach, w których ustawi maszyny. Sam był zdania, że nie ma takiego obowiązku. Przypomniał, że z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn zm.) wynika, że produkcja wyrobów akcyzowych odbywa się, co do zasady, w składzie podatkowym. Ponadto zgodnie z art. 99 ustawy produkcją wyrobów tytoniowych jest ich wytwarzanie, przetwarzanie i pakowanie. Przedsiębiorca zwrócił jednak uwagę na treść preambuły do Dyrektywy Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.
Wynika z niej, że producentem wyrobów tytoniowych jest osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie je przygotowuje i ustala cenę ich sprzedaży. Nie jest więc nim konsument, który sam przygotowuje dla siebie papierosy, korzystając z pomocy półautomatycznych urządzeń. Właściciel sklepu zaś tylko umożliwia wyprodukowanie wyrobów tytoniowych, nie ma zatem obowiązku występowania o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Stanowisko przedsiębiorcy potwierdziła łódzka izba skarbowa. Podkreśliła, że przedsiębiorca będzie zarówno sprzedawał klientom tytoń z opłaconą akcyzą, jak i odpłatnie umożliwiał im samodzielne skręcenie papierosów dzięki posiadanym maszynom. Nie będzie samodzielnie produkował wyrobów tytoniowych i w związku z tym nie musi występować o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.