Przedsiębiorca zapytał izbę skarbową, czy musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w sklepach, w których ustawi maszyny. Sam był zdania, że nie ma takiego obowiązku. Przypomniał, że z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn zm.) wynika, że produkcja wyrobów akcyzowych odbywa się, co do zasady, w składzie podatkowym. Ponadto zgodnie z art. 99 ustawy produkcją wyrobów tytoniowych jest ich wytwarzanie, przetwarzanie i pakowanie. Przedsiębiorca zwrócił jednak uwagę na treść preambuły do Dyrektywy Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

Wynika z niej, że producentem wyrobów tytoniowych jest osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie je przygotowuje i ustala cenę ich sprzedaży. Nie jest więc nim konsument, który sam przygotowuje dla siebie papierosy, korzystając z pomocy półautomatycznych urządzeń. Właściciel sklepu zaś tylko umożliwia wyprodukowanie wyrobów tytoniowych, nie ma zatem obowiązku występowania o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Stanowisko przedsiębiorcy potwierdziła łódzka izba skarbowa. Podkreśliła, że przedsiębiorca będzie zarówno sprzedawał klientom tytoń z opłaconą akcyzą, jak i odpłatnie umożliwiał im samodzielne skręcenie papierosów dzięki posiadanym maszynom. Nie będzie samodzielnie produkował wyrobów tytoniowych i w związku z tym nie musi występować o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2013 r. nr IPTPP3/443A-30/13-5/BJ