Czy urząd powiadomi o zmianie interpretacji podatkowej

Otrzymałem interpretację podatkową, w zakresie możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na robota kuchennego. Interpretacja jest dla mnie korzystna. Jednak większość postanowień w podobnych kwestiach jest negatywna. Obawiam się, że minister finansów, który wydaje od lipca interpretacje podatkowe, zmieni wydane wcześniej postanowienie. Czy jeśli to zrobi, powiadomi mnie o tym?

Tak Minister finansów rzeczywiście może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli taką interpretację zmieni, będzie musiał powiadomić o tym zainteresowanego. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Podstawa prawna

■ Art. 14e ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zastosowanie zmienionej interpretacji szkodzi

W połowie lipca 2007 r. otrzymałem interpretację ministra finansów dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek dla kontrahentów mojej firmy. Zastosowałem się do tej interpretacji, bo była dla mnie korzystna. Jednak na początku sierpnia 2007 r. minister zmienił wydaną wcześniej odpowiedź, uznając poniesione przeze mnie wydatki za koszty reprezentacji, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Czy fakt, że zastosowałem się do wydanej wcześniej interpretacji, może mi jakoś zaszkodzić?

Nie

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Również zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Warto również wiedzieć, że w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Podstawa prawna

■ Art. 14k ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zastosowanie interpretacji zwalnia z podatku

Zaliczam do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na materiały z logo firmy. W związku z tym, że od początku organy podatkowe również wypowiadały się w tej kwestii, wystąpiłem do ministra finansów o wydanie interpretacji w tej sprawie. Obawiam się, że minister może uznać, że wydatki na materiały z logo firmy nie mogą być jej kosztem. Czy otrzymanie interpretacji będzie mieć wpływ na moje dotychczasowe rozliczenia?

Nie

W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Podstawa prawna

■ Art. 14l ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Czy brak odpowiedzi oznacza milczącą interpretację

Wystąpiłem z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Termin trzymiesięczny na uzyskanie odpowiedzi minął 20 lipca 2007 r. Urząd skarbowy nie zawiadamiał mnie o przedłużeniu terminu na rozstrzygnięcie sprawy. Czy to oznacza, że mogę zastosować się do interpretacji, jaką sam przedstawiłem we wniosku?

Tak

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jednak przykładowo w sytuacji, gdy urząd wezwał podatnika do uzupełnienia wniosku, termin trzymiesięczny liczony jest od momentu uzupełnienia podania.

W razie niewydania interpretacji indywidualnej w ustawowym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Jest to tzw. milcząca interpretacja podatkowa.

Podstawa prawna

■ Art. 14o ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Czy przez kłamstwo interpretacja może być bezskuteczna

Złożyłem wniosek do ministra finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej w mojej indywidualnej sprawie. Złożyłem też oświadczenie, że sprawa będąca przedmiotem wniosku nie była wcześniej rozstrzygnięta. Jednak skłamałem, bo wcześniej w tej samej sprawie otrzymałem interpretację swojego urzędu skarbowego. Chcę otrzymać interpretację od ministra, bo mam nadzieje, że zajmie inne stanowisko niż urząd. Czy może się okazać, że interpretacja nie wywoła skutków prawnych?

Tak

Zgodnie z Ordynacją podatkową wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Podstawa prawna

■ Art. 14b ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Czy minister zawsze musi uzasadnić wydaną interpretację

Wystąpiłem do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą moje stanowisko w sprawie. Jednak w wydanej interpretacji nie było żadnego uzasadnienia. Czy minister nie powinien zawsze uzasadnić wydanej interpretacji?

Nie

Rzeczywiście interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Jednak można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Skoro minister potwierdził stanowisko podatnika zawarte we wniosku, to zapewne jego uzasadnienie było prawidłowe w pełnym zakresie, dlatego też minister zrezygnował z ponownego pisania takiego uzasadnienia.

W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna

■ Art. 14c ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Czy minister wyśle interpretację do urzędu

Od 1 lipca 2007 r. wydawaniem wiążących interpretacji podatkowych zajmuje się minister finansów. Chce złożyć wniosek o interpretację. Czy minister prześle wydaną interpretację do właściwego dla mnie urzędu skarbowego, aby ten wiedział, że taka interpretacja istnieje i że ja postępuję prawidłowo?

Tak

Interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.

Trzeba również wiedzieć, że interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podobnie jest w przypadku odpowiedzi na pytania indywidualne podatników. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są bowiem niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

■ Art. 14i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zmieniona interpretacja wpłynie na rozliczenia

Otrzymałem interpretację podatkową, która pozwalała mi w rozliczeniu dochodów zagranicznych uwzględnić diety z tytułu odbywania podróży zagranicznej. Następnie interpretacja została zmieniona. Czy powinienem skorygować poprzednie zeznanie i dopłacić podatek, w którym zastosowałem się do interpretacji przed jej zmianą?

Nie

Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

  • zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
  • skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Wspomniane zwolnienie obejmuje:

  • w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;
  • w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;
  • w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy określa również wysokość podatku objętego zwolnieniem albo - w przypadku uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - określa wysokość nadpłaty.

Ponadto organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu takiego orzeczenia, podając jednocześnie informacje z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku, płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

Podstawa prawna

■ Art. 14m ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 5, poz. 60 z późn. zm.).

Przygotowała EWA MATYSZEWSKA