Odpłatny charakter umowy o dożywocie powoduje, że czynność ta skutkuje powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli następuje przed upływem pięcioletniego okresu.
Minister finansów negatywnie ustosunkował się do dwóch lipcowych pism (nr RPO/732587/13/V/620.1 RZ i RPO/732443/13/V/620.1 RZ), w których rzecznik praw obywatelskich sugerował wprowadzenie zwolnień w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Pierwsza sprawa dotyczy opodatkowania odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego. Szef resortu finansów podkreślił, że takie odsetki mają wprawdzie (co wynika też z wyroków NAS np. z 2008 r., sygn. akt II FSK 1629/06) charakter odszkodowawczy, ale ponieważ rekompensują utracone korzyści, nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT (m.in. dla odszkodowań). Zastępują bowiem potencjalny przychód podatnika, który i tak byłby opodatkowany.
Druga sprawa dotyczy umów o dożywocie. Minister podkreślił, że odpłatny charakter umowy o dożywocie powoduje, że czynność ta skutkuje powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli następuje przed upływem pięcioletniego okresu. Potwierdza to linia orzecznicza. Ponieważ odpłatny charakter dotyczy zarówno umowy o dożywocie, jak i umowy sprzedaży, nie ma przesłanek do różnicowania skutków podatkowych tych dwóch sytuacji.