Przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży prasy i książek zostaną utrzymane w dotychczasowym kształcie. Poprawkę taką przyjęła sejmowa podkomisja, która zakończyła prace nad rządową nowelizacją ustawy o VAT. Obecnie obowiązek podatkowy przy sprzedaży prasy i książek powstaje w chwili, w której znana jest faktyczna wielkość sprzedaży w danym okresie. Dzięki temu opodatkowany jest jedynie faktyczny obrót osiągany przez wydawców, którego wielkość znana jest dopiero po uwzględnieniu zwrotów niesprzedanych egzemplarzy.

Zaproponowana przez Ministerstwo Finansów zmiana art. 19 ustawy o VAT zmierza do ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego. Celem zmiany jest przede wszystkim określenie ogólnych reguł, a nie jak obecnie wielu wyjątków od zasady ogólnej. Zgodnie z rządową propozycją, zasadą będzie, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż z dniem wystawienia faktury albo uregulowania części lub całości należności.

Propozycja ta wiąże się ze zmianą zasad w zakresie odliczania podatku naliczonego. Według nowelizacji rządowej co do zasady byłby to moment otrzymania faktury, co niekiedy oznacza przyspieszenie dokonania odliczenia, które będzie możliwe już w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy.

Propozycja uproszczenia zasad powstawania obowiązku podatkowego, zdaniem większości ekspertów podatkowych, zasługuje na poparcie, jednak likwidacja szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego w niektórych przypadkach może przynieść podatnikom więcej szkody niż pożytku. Negatywne skutki wprowadzenia w życie projektowanych zmian mogliby odczuć zwłaszcza dostawcy prasy i książek.

Obecne przepisy uwzględniają specyfikę związaną z tą sprzedażą, która utrzymuje prawo do zwrotu niesprzedanych egzemplarzy w ciągu czasu określonego w umowie (nie dłuższego niż 120 dni). W praktyce oznacza to, że ostateczne rozliczenie między np. wydawcą a dystrybutorem występuje w momencie, gdy znana jest faktyczna wielkość sprzedaży, czyli już po wycofaniu nakładu, i dotyczy tej jego części, która rzeczywiście została sprzedana. Likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego wiązałaby się m.in. z koniecznością ciągłego korygowania faktur dostawy oraz podatku dochodowego, po dokonaniu zwrotów niesprze- danych egzemplarzy.

Wszystko wskazuje na to, że szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku tych podatników zostanie utrzymany. Autorem przyjętej poprawki jest poseł Ryszard Wawryniewicz (PIS).

Sprawozdanie z prac podkomisji trafi pod obrady Komisji Finansów Publicznych na następnym posiedzeniu Sejmu planowanym na 12-15 czerwca. Projekt czeka jeszcze drugie i trzecie czytanie w Sejmie oraz senacki etap prac. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja zacznie obowiązywać dopiero w 2008 roku.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl