Ostatnie nowelizacje ustaw powodują, że całe prawo podatkowe staje się niestabilne i nieprzejrzyste. Czas na konsultacje społeczne projektów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów jest zbyt krótki. To powoduje, że obecna praktyka stanowienia prawa podatkowego w Polsce może naruszać wartości konstytucyjne. Taką tezę postawił rzecznik praw obywatelskich w piśmie do szefa resortu finansów (pismo z 2 sierpnia 2013 r. nr RPO-745219-V/13/JG). Rzecznik domaga się, aby minister finansów zajął stanowisko w tej sprawie.
RPO zwraca uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przepisy powinny być formułowane w sposób precyzyjny i jasny oraz poprawny pod względem językowym. TK podkreślał również, że prawo nie może działać wstecz. Tymczasem jedna z ostatnich nowelizacji ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przeforsowana w ramach ustawy deregulacyjnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) wprowadziła w przepisach przejściowych obowiązek korekty podatku naliczonego w stosunku do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Taka regulacja w ocenie RPO pozwala organom na wymierzenie dodatkowego zobowiązania na podstawie tylko przepisów przejściowych. – To budzi wątpliwości, jeśli chodzi o ochronę konstytucyjnej zasady praw nabytych – podkreśla RPO.
W ocenie rzecznika z interpretacją niejasnych przepisów mają problem również sądy administracyjne. Przykładowo NSA odmówił podjęcia uchwały interpretacyjnej w sprawie kosztów reprezentacji (postanowienie z 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FPS 7/12), wskazując, że nie może wyręczać ustawodawcy.
To już kolejne w ostatnim czasie wystąpienie RPO do ministra finansów w sprawie złej jakości prawa podatkowego. Wcześniej na podobne problemy rzecznik zwracał uwagę w czerwcowym piśmie (nr RPO-735419-V/13/ST).