Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadziła istotne zmiany również do art. 19 tej ustawy. Dotyczą one zakresu obowiązków dłużników, którzy spłacają spadkobiercom dług zaciągnięty u spadkodawcy bądź dokonują wypłat na rzecz zapisobierców, osób uprawnionych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci do wierzytelności z tytułu wkładu oszczędnościowego, osób uprawnionych do wierzytelności z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego (także specjalistycznego) na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek śmierci.

Dokonanie tego rodzaju wypłat niezależnie od ich wysokości nie wymaga obecnie zgody naczelnika urzędu skarbowego. Dłużnik ma jednak obowiązek poinformować o dokonanej spłacie długu lub dokonanych wypłatach naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy lub osoby uprawnionej do wypłaty). Informacja taka powinna być przekazana w ciągu 14 dni od daty spełnienia przez dłużnika świadczenia. Obowiązek dotyczy wszelkich kategorii dłużników, zarówno osób prawnych, jak i fizycznych.

Ponadto przepis art. 19 ust. 4 ustawy rozciągnął ten obowiązek informacyjny również na spadkobierców dokonujących wypłat należności przypadających z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego, jeśli następuje to w formie gotówkowej.

Nowelizacja art. 19 zniosła również, odnoszący się do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, obowiązek potrącenia podatku przy spłacie na rzecz spadkobiercy długu zaciągniętego u spadkodawcy. Podmioty te są zatem zobowiązane jedynie ogólnym wymogiem poinformowania organu podatkowego o dokonanych spłatach na podstawie ust. 1 art. 19 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jolanta Nowak

Izba Skarbowa w Poznaniu