Otrzymanie od najbliższej rodziny pieniędzy, np. w formie darowizny, jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Dla skorzystania z tej ulgi konieczne jest spełnienie wymogów określonych w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Obowiązki do spełnienia

Według tych regulacji zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

l zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz

l udokumentują - w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Minister finansów określił w rozporządzeniu wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim zawartych. Oznacza to, że osoby, które otrzymały od najbliższych pieniądze, muszą wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z1, czyli zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Formularz ten liczy cztery strony.

Konieczna dokumentacja

Obdarowani muszą również przedstawić umowę darowizny; dokument przekazania pieniędzy, np. dowód przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekaz pocztowy; dowody osobiste osoby przekazującej pieniądze i otrzymującej je (należy wykonać również na ksero kopie obu dowodów), a w razie potrzeby również inne dokumenty.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje m.in. przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl