Czy można zdecydować o podatku
Chciałbym przekazać pewną kwotę pieniędzy na stowarzyszenie działające na rzecz uzdolnionych dzieci z ubogich rodzin. Słyszałem, że później mogę to jakoś rozliczyć podatkowo. Czy rzeczywiście tak jest?
TAK Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi możliwość zdecydowania, czy całość swego podatku podatnik chce przekazać fiskusowi, czy – chociaż 1 proc. – woli przekazać innemu, wskazanemu w ustawie, podmiotowi. Ustawodawca zdecydował, że podmiotami, które mogą liczyć na tego rodzaju wsparcie ze strony podatników mogą być organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego odbywa się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tej pory każdy, kto podjął taką decyzję musiał w pierwszej kolejności samodzielnie obliczyć podatek, wyliczyć z niego 1 proc., wpłacić odpowiednią kwotę na rzecz właściwego podmiotu i dopiero czekać na zwrot pieniędzy. Dotychczasowa konstrukcja tego rozwiązania opierała się bowiem na tym, że podatnik najpierw musiał z własnej kieszeni przekazać kwotę odpowiadającą 1 proc. jego podatku a dopiero później mógł liczyć na jej zwrot z urzędu skarbowego. Ponadto podatnik sam musiał wyszukać informacje dotyczące numeru konta organizacji pożytku publicznego, którą zamierzał w ten sposób wesprzeć. Przekazanie 1 procenta podatku w przyszłym roku będzie odbywało się według nowych zasad. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy trzeba mieć szczególny status
Jesteśmy stowarzyszeniem pomagającym ludziom chorym na raka i ich rodzinom. Wiemy, że niektóre stowarzyszenia utrzymują się m.in. z datków od podatników, którzy przekazują im 1 proc. podatku. Czy w przyszłym roku też będzie to możliwe? Czy w związku z tym powinniśmy dopełnić jakichś formalności?
TAK Jeśli w przyszłym roku chcielibyście państwo otrzymywać wsparcie ze strony podatników, powinniście przede wszystkim uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Tylko wtedy podatnicy będą mogli zlecić przekazanie 1 proc. podatku na waszą rzecz. Dlatego warto pamiętać, że organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają określone w przepisach wymagania. Ustawa wskazuje, że: • organizacje te muszą prowadzić działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, • działalność ta musi być wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczyć realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów w sferze zadań publicznych, • w odniesieniu do stowarzyszeń i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia za spełnienie realizacji zadań publicznych można uważać prowadzenie działalności, również na rzecz członków stowarzyszenia albo klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, • organizacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej albo prowadzą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, • cały dochód przeznaczają na działalność statutową, • mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami. Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie. Ponadto należy dopilnować, by został spełniony warunek wynikający ze statusu określającego podstawę działalności takiej organizacji. Statut lub inne akty wewnętrzne organizacji zabraniają udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Niedozwolone jest także przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach oraz wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. Nie można też dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Czy 1 proc. przekaże za mnie urząd
Dotąd nie przekazywałam 1 proc. podatku, bo uważałam, że jest z tym zdecydowanie za dużo pracy – trzeba było najpierw samemu obliczyć, wpłacić, a potem przechowywać dowód wpłaty. Uważam jednak, że to dobry pomysł. Wiem też, że w rozliczeniu za 2007 rok ma być łatwiej pod tym względem. Czy rzeczywiście coś się zmieniło w tym zakresie?
TAK Od przyszłego roku nie będzie trzeba samemu ani obliczać, ani wpłacać na konto wybranej organizacji pieniędzy. Wszystkie te czynności wykona za podatnika urząd skarbowy, o ile tylko podatnik zaznaczy we wniosku, że chce przekazania 1 proc. jego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizacja działająca na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, którą podatnik zdecyduje się w ten sposób wesprzeć powinna znajdować się w oficjalnym wykazie takich podmiotów. Podatnik będzie musiał wskazać ją w zeznaniu podatkowym, co nastąpi poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tego rodzaju wskazanie będzie traktowane na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie pieniędzy. Tylko wtedy naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz organizacji kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Trzeba też pamiętać, że kwota ta zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty przelewu bankowego. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego dokona stosownego przelewu w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jednak podatnik – tak jak było to do tej pory, aby móc skorzystać z prawa do przekazania 1 proc. podatku, będzie musiał złożyć zeznanie terminowo, czyli do 30 kwietnia. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Czy z wpłat skorzysta kilka organizacji
Płacę bardzo wysoki podatek, w związku z tym 1 proc. stanowi również całkiem pokaźną kwotę. Do tej pory zawsze przekazywałem 1 proc. podatku dwóm organizacjom. Czy taką możliwość będę miał też w przyszłym roku?
NIE Przy rozliczaniu za obecny rok podatkowy będą obowiązywały inne zasady przekazania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Zmiany dotyczą też ilości możliwych do obdarowania podmiotów. Zgodnie z nowymi regułami podatnik będzie mógł w zeznaniu podatkowym wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, na konto której przekaże 1 proc. swojego podatku. Przekazania – niejako w naszym imieniu – dokona naczelnik urzędu skarbowego, ale tylko wtedy, jeśli dane konkretnej organizacji wpiszemy w zeznaniu rocznym. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Czy poszerzy się krąg uprawnionych
Rozliczam się, opłacając 19-procentowy podatek liniowy. Chciałam przekazać 1 proc. podatku na rzecz fundacji zajmującej się wspieraniem sierot, jednak w urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że nie mogę tego zrobić i że będzie to możliwe dopiero w rozliczeniu za 2007 rok. Czy to prawda?
TAK Dotychczas przekazanie 1 proc. podatku było w takim przypadku niemożliwe. Jednak w rozliczeniu za rok 2007, które będzie trzeba złożyć do 30 kwietnia 2008 r., z możliwości przekazania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego będą mogli też skorzystać podatnicy opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym i rozliczający się z dochodów kapitałowych. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Czy będzie jeden spis
W tym roku chciałem przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale w końcu tego nie zrobiłem, ponieważ nie wiedziałem, jak sprawdzić taką organizację i jaką wybrać. Chciałbym to zrobić w przyszłym roku, tylko nie wiem, gdzie szukać odpowiednich danych? Słyszałem, że taki spis ma przygotowywać ministerstwo.
TAK Wykaz organizacji pożytku publicznego będzie ogłaszany w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim w terminie do końca roku podatkowego przez ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości. W wykazie tym nie będą uwzględnione organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).