Niedawno (od 1 marca tego roku) znaczną grupę przedsiębiorców objął obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzeń rejestrujących. Część wydanych na ich zakup pieniędzy odzyskali, korzystając z przysługującej ulgi. Dziś wyjaśniamy, jakie warunki muszą spełniać, aby nie musieli jej zwracać.
Reklama
Podatnikom rozpoczynającym w terminie ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na ich zakup.

Reklama

Określone zdarzenia

W określonych przepisami okolicznościach ci, którzy skorzystali z tej możliwości, mogą się stać obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot.
Prawo do ulgi na zakup kas może zostać utracone na skutek określonych przepisami zdarzeń, które wystąpią w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Po upływie tego okresu prawo do ulgi na zakup kas nie może zostać utracone, a więc żadne zdarzenia nie spowodują, że podatnicy staną się obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im w ramach ulgi kwot.
Podkreślić należy, że bieg trzyletniego terminu, w którym prawo do ulgi na zakup kas może zostać utracone, rozpoczyna dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Nie ma znaczenia, między innymi, dzień skorzystania z ulgi na zakup kas, tj. złożenie deklaracji z odliczoną kwotą ulgi czy otrzymanie zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy. [przykład 1]
Z przepisów (z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz z par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas) wynika sześć zdarzeń, których wystąpienie w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania skutkuje utratą prawa do ulgi na zakup kas (a w konsekwencji obowiązkiem zwrotu odliczonych lub zwróconych w ramach ulgi na zakup kas kwot).
Zauważyć należy, że obowiązek zwrotu odnosi się tylko do tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione powyżej (zob. par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas; nie dotyczy to sytuacji, w których przesłanką utraty ulgi jest zaprzestanie działalności przez podatnika, otwarcie jego likwidacji lub ogłoszenie jego upadłości; w takiej sytuacji – z oczywistych względów – utrata prawa do ulgi na zakup kas obejmuje wszystkie kasy rejestrujące posiadane przez podatnika). Oznacza to przykładowo, że zaprzestanie używania jednej z dwóch objętych ulgą kas rejestrujących zobowiązuje podatnika do zwrotu tylko części ulgi na zakup kas przypadającej na kasę, której używania zaprzestał. [przykład 2]

Zaprzestanie używania

Jednym ze zdarzeń skutkujących utratą prawa do ulgi na zakup kas jest zaprzestanie ich używania. Za zaprzestanie używania kas rejestrujących uważa się sytuację, w której przestają one być używane przez podatnika na skutek trwały (np. wskutek ich złomowania czy sprzedaży). Do zaprzestania używania kas nie dochodzi zatem, przykładowo, na skutek występowania sezonowych przerw w wykonywanej przez podatników działalności gospodarczej.
Do zaprzestania używania kas przez podatników nie dochodzi na skutek samego tylko braku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jak czytamy w nadal aktualnym postanowieniu naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytomiu z 15 grudnia 2006 r. (nr PP/443–41/06), w „przepisach nie zostało sprecyzowane sformułowanie »zaprzestanie użytkowania«. Należałoby przyjąć, iż oznacza ono sytuację, kiedy podatnik mimo istnienia obowiązku ewidencjonowania i dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – nie prowadzi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nie jest to jednak sytuacja, kiedy z przyczyn niezależnych od podatnika, tj. z powodu braku klientów, a tym samym sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – nie ewidencjonuje on obrotów przy zastosowaniu kasy”. [przykład 3]
Do zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej nie dochodzi również według mnie ze względu na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęć „zaprzestanie używania” (w opisywanym przypadku – kasy rejestrującej) i „zawieszenia działalności”, a więc należy odwołać się do potocznego znaczenia tych pojęć. Jak wynika ze „Słownika Języka Polskiego” pod red. prof. M. Szymczaka (Warszawa 2002):
– zaprzestać oznacza: przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś,
– zawiesić oznacza: wstrzymać się na pewien czas, odłożyć na później.
Prowadzi to do wniosku, że zaprzestanie użytkowania kasy rejestrującej to sytuacja, w której podatnik definitywnie, a nie tylko czasowo zakończy używanie kasy fiskalnej. A zatem zawieszenie działalności nie wywołuje automatycznego skutku w postaci obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas. [przykład 4]
Utrata ulgi na zakup kas może nastąpić, jeżeli przed upływem 3 lat (licząc od rozpoczęcia ewidencjonowania) podatnik zlikwiduje działalność gospodarczą, której wykonywanie zostało zawieszone. W pełni aktualna pozostaje w tym zakresie interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2008 r. (nr IPPP2/443–1445/08–2/AZ), w której czytamy, że „zawieszenie działalności na określony czas nie wywołuje skutków w postaci obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej podatnikowi kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. O ile jednak po okresie zawieszenia działalności handlowej strona zaprzestanie jej wykonywania – nie będzie wykonywała czynności podlegających ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej – a okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy trzech lat – powstanie obowiązek zwrotu ulgi z tytułu kasy fiskalnej. Należy pamiętać, iż przed ponownym rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie rejestrującej, po zawieszeniu (chorobie), niedokonany wymagany przegląd techniczny musi być dokonany. Ewidencjonowanie obrotów musi się odbywać już na kasie z aktualnym przeglądem”. [przykład 5]
Podkreślić należy, że skutkujące utratą prawa do ulgi na zakup kas zaprzestanie używania urządzenia może mieć miejsce na skutek zdarzeń niezależnych od podatnika, np. zniszczenia wskutek działania siły wyższej (powodzi, pożaru itp.) czy kradzieży. Przepisy nie wyłączają niestety w takich przypadkach obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty ulgi na zakup kas. W pełni aktualne pozostaje stanowisko zajęte przez dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, który w decyzji z 13 października 2006 r. (nr PI/443–33/06/Z/09) wyjaśnił, że „termin »zaprzestanie użytkowania« nie został zdefiniowany w rozporządzeniu o kasach rejestrujących ani też w ustawie o podatku od towarów i usług, zatem należy odwołać się do definicji określonej o Słowniku Języka Polskiego. Zgodnie z tym słownikiem wyraz »używać« oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie »zaprzestać« oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś. Jak wynika z powyższej definicji, termin »zaprzestanie użytkowania« odzwierciedla sytuację, w jakiej znajduje się wnioskujący, bez względu na to, czy zaprzestanie użytkowania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania”. [przykład 6]
Zaprzestaniem używania kasy rejestrującej nie jest zmiana rodzaju czynności, które są za jej pomocą ewidencjonowane. Pełną aktualność zachowuje postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku z 27 października 2006 r. (nr PP/443–44/06), w którym czytamy, że „zmiana rodzaju ewidencjonowanych usług przy zastosowaniu opisanej we wniosku kasy rejestrującej nie skutkuje obowiązkiem zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na jej zakup”. [przykład 7]
Za zaprzestanie używania kas rejestrujących nie można uznać sytuacji, w której podatnik zmienia profil działalności gospodarczej, i w ramach nowego profilu nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, lecz nie wyklucza, że sprzedaż taka w przyszłości będzie dokonywana.
Pamiętać jednak należy, aby w przypadkach takich nie dokonywać zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym (procedurę tę określają przepisy par. 15 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących), lecz co najwyżej zgłaszać zmianę miejsca używania kasy (na zasadach określonych przepisami par. 14 ust. 5–7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących) lub wymieniać pamięć kasy rejestrującej (procedura obowiązująca w takich przypadkach wynika z przepisów par. 16 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Spowodowane jest to dużym ryzykiem uznania przez organy podatkowe, że zakończenie przez kasę pracy w trybie fiskalnym oznacza zaprzestanie jej używania przez podatnika. [przykład 8]
Podobnie ma się rzecz w przypadku podatników, u których przestaje występować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, która nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, co wyłącza uznanie, że zaprzestali używania kas rejestrujących. [przykład 9]
Odnośne do podatników zmieniających profil na inny wskazać należy, że powinni oni unikać sytuacji, w której zmiana profilu wiąże się z likwidacją jednej działalności gospodarczej i otworzeniem nowej. Postępowanie takie niesie z sobą ryzyko uznania przez organy podatkowe, że doszło do skutkującego utratą prawa do ulgi na zakup kas zaprzestania działalności przez podatnika. Stanowisko takie zajął, przykładowo, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2013 r. (nr IPPP2/443–1057/12–2/RR). Czytamy w niej, że „wątpliwości wnioskodawczyni dotyczą zwrotu do urzędu skarbowego ulgi na zakup kasy fiskalnej, w kwocie 700 zł, w sytuacji gdy strona rozpoczęła inną jednoosobową działalność gospodarczą oraz możliwości ewidencjonowania tą kasą fiskalną sprzedaży pod tym samym nr. NIP, ale inną nazwą firmy, po dostosowaniu kasy do własnych potrzeb prowadzenia nowej działalności. W przedstawionych okolicznościach wnioskodawczyni zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej, dla której ewidencjonowania nabyła przedmiotową kasę fiskalną. Zaprzestanie działalności po upływie roku wiąże się z zaprzestaniem ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży z tej działalności. Wobec tego wnioskodawczyni w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestała działalności gospodarczej”.

Naruszenie warunków

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas ciąży między innymi na podatnikach, którzy dokonali odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w par. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas (zob. par. 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). O ile nie budzi wątpliwości, że przepis ten nie dotyczy podatników wnioskujących o zwrot ulgi na zakup kas (tj. korzystających z ulgi podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT), to wątpliwości budzi, czy ma on zastosowanie do podatników, którzy wykazywali ulgę na zakup kas do zwrotu na zasadach określonych w par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas (przepisy te określają zasady wykazywania ulgi na zakup kas do zwrotu przez podatników, u których w deklaracji VAT–7/VAT–7K/VAT–7D nie występuje nadwyżka podatku należnego nad naliczonym).
Mając to na uwadze, zauważyć pragnę, że w treści rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas minister finansów kilkakrotnie rozróżnia odliczenie kwoty ulgi na zakup kas od uzyskania zwrotu kwoty tej ulgi (zob. przykładowo par. 1, par. 2 ust. 1 czy par. 6 ust. 1 zdanie wstępne rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Skoro w par. 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas rozróżnienie takie nie zostało dokonane, uznać należy, że przepis ten skierowany jest wyłącznie do podatników odliczających ulgę na zakup kas od podatku należnego. Uważam zatem, że nie ma on zastosowania do podatników, którzy wykazywali ulgę na zakup kas do zwrotu na zasadach określonych w par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas. [przykład 10]
Zauważyć także należy, że obecnie nie jest warunkiem ulgi na zakup kas, aby w ciągu 7 dni od dnia dokonania fiskalizacji kasy podatnik powiadomił o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Nieaktualne jest zatem stanowisko zajęte, przykładowo, przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2010 r. (nr IBPP4/443–1398/10/EJ), że „jednym z wymogów koniecznych do uzyskania prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest zachowanie 7-dniowego terminu do zgłoszenia kasy rejestrującej naczelnikowi urzędu skarbowego. Czynności tej wnioskodawca dokonał nie zachowując 7-dniowego terminu, a więc po terminie określonym w par. 7 ust. 1 pkt 10 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Powyższe skutkuje utratą przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących, (...) gdyż rozpoczął ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników”. [przykład 11]

Termin zwrotu

Termin zwrotu ulgi na zakup kas wynika z par. 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas. Zależy on od sposobu rozliczania się przez podatnika. [przykład 12]

Utrata prawa

Okoliczności, których wystąpienie w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, skutkuje utratą prawa do ulgi na zakup kas, to
1) zaprzestanie przez podatnika używania kas rejestrujących,
2) niedokonanie przez podatnika w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
3) zaprzestanie działalności przez podatnika,
4) otwarcie likwidacji podatnika,
5) ogłoszenie upadłości podatnika,
6) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących,
7) dokonanie przez podatnika odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków korzystania z tej ulgi (określonych w par. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Dwa warianty

Zwrotu kwoty ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:
1) do 25. dnia miesiąca następującego po:
a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne (tj. składa deklaracje VAT-7),
b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne (tj. składa deklaracje VAT-7K/VAT-7D),
2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT.

PRZYKŁAD 1

Trzyletni termin
Podatniczka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej 27 maja 2010 r. Kwota ulgi na zakup tej kasy wyniosła 700 zł. Kwoty tej podatniczka – ze względu na zbyt niską kwotę nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – nie mogła odliczyć jednorazowo w deklaracji VAT-7 za maj 2010 r. i odliczała częściowo również w deklaracjach VAT za czerwiec i lipiec 2010 r. 31 maja 2013 r. podatniczka zakończyła prowadzoną działalność gospodarczą i zaprzestała używania kasy, której zakup pozwolił jej na skorzystanie z ulgi na zakup kas. Podatniczka nie musi w tej sytuacji zwracać odliczonej kwoty ulgi na zakup kas, gdyż trzyletni okres, w którym prawo do ulgi na zakup kas mogła utracić, upłynął 27 maja 2013 r.

PRZYKŁAD 2

Sprzedaż urządzenia
Podatnik 15 września 2012 r. rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą dwóch kas rejestrujących. Część wydatków na ich nabycie odliczył od podatku należnego w deklaracji VAT-7K za III kwartał 2012 r. W związku z tym, że jedna kasa okazała się niepotrzebna (nie była przez niego wykorzystywana), podatnik zdecydował się w maju 2013 r. na jej sprzedaż (uprzednio wypełniając obowiązki związane z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym). Spowodowało to utratę prawa do ulgi na zakup kas w części przypadającej na sprzedaną kasę (w części przypadającej na drugą z kas prawo do ulgi nie zostało utracone), a w konsekwencji obowiązek zwrotu tej części ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 3

Brak klientów
Spółka z o.o. przez wiele lat sprzedawała węgiel wyłącznie podmiotom gospodarczym. W 2011 r. zdecydowała się sprzedawać węgiel również osobom prywatnym. Nabyła w tym celu kasę rejestrującą i skorzystała z ulgi na zakup kas. Dzięki reklamie w początkowym okresie znajdowała chętne osoby prywatne na zakup węgla, lecz z czasem zainteresowanie ustało. Od października 2011 r. do dziś nie wystąpiła w spółce żadna sprzedaż podlegająca obowiązkowi zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Mimo to spółka nie musi zwracać ulgi na zakup kas, gdyż jak dotąd nie zaprzestała używania nabytej kasy (nie podjęła decyzji o trwałym zaprzestaniu sprzedaży na rzecz osób prywatnych).

PRZYKŁAD 4

Zawieszenie działalności...
Podatnik prowadzi sezonową działalność gospodarczą nad morzem. Wykonywana jest ona w okresie od czerwca do września, a od października do maja jej wykonywanie podatnik zawiesza. Od 2012 r. sprzedaż prowadzoną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników podatnik ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej, z tytułu nabycia której skorzystał z ulgi na zakup kas w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2012 r. W tej sytuacji przerwa w działalności spowodowana zakończeniem sezonu oraz zawieszeniem wykonywania działalności na okres od października 2012 r. do maja 2013 r. nie spowodowała utraty prawa do ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 5

...lub jej likwidacja
Podatnik rozpoczął ewidencjonowanie i skorzystał z ulgi na zakup kas w styczniu 2012 r. Z kolei 1 stycznia 2013 r. zawiesił wykonywanie działalności, a następnie 31 marca 2013 r. zlikwidował prowadzoną działalność gospodarczą. Spowodowało to utratę (z dniem 31 marca 2013 r.) prawa do ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 6

Niszczycielski pożar
Podatnik otworzył w marcu 2012 r. działalność gospodarczą (sklep) i również w marcu 2012 r. – w związku z rozpoczęciem w tym miesiącu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – skorzystał z ulgi na jej zakup. W kwietniu 2013 r. doszło do pożaru sklepu, w wyniku którego spaleniu uległa, między innymi, kasa rejestrująca, na której zakup podatnik skorzystał z ulgi. Oznaczało to zaprzestanie używania przez podatnika tej kasy, a w konsekwencji – zważywszy, że zdarzenie to nastąpiło w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania – utratę prawa do ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 7

Zmiana rodzaju usług...
Podatniczka w 2011 r. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług krawieckich. W marcu 2013 r. rozpoczęła ewidencjonowanie tych usług za pomocą kasy rejestrującej i skorzystała z ulgi na zakup kas. Obecnie podatniczka zamierza przestać świadczyć usługi krawieckie i otworzyć punkt pralni chemicznej. Zmiana rodzaju usług ewidencjonowanych za pomocą kas rejestrujących (zamiast usług krawieckich będą ewidencjonowane usługi pralnicze) nie spowoduje utraty prawa do ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 8

...lub profilu działalności
Radca prawny prowadził kancelarię prawną, do której kupił kasę rejestrującą i skorzystał z ulgi na zakup kas. Po około roku od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy zdecydował się zamknąć kancelarię i rozpocząć świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dla podmiotów gospodarczych. Podatnik nie wyklucza, że w przyszłości będzie świadczył usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. W tej sytuacji nie musi zwracać ulgi na zakup kas rejestrujących ze względu na zaprzestanie używania kasy (z zastrzeżeniem, że ze względów profilaktycznych podatnik nie powinien dokonywać zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym).

PRZYKŁAD 9

Faktury zamiast paragonów
Spółka z o.o. świadczy usługi najmu mieszkań. Spółka kupiła kasę rejestrującą i wystawiała najemcom paragony, gdyż nie dokumentowała świadczonych usług w całości fakturami (dokumentowanie całej sprzedaży fakturami jest warunkiem zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi wynajmu nieruchomości – zob. par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 24 załącznika oraz par. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Obecnie spółka zamierza dokumentować wszystkie swoje usługi fakturami i nie wystawiać paragonów. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości powróci do wystawiania paragonów za świadczone usługi najmu, jak również że występować u niej będzie w przyszłości inna sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania. W tej sytuacji spółka nie musi zwracać z ulgi na zakup kas rejestrujących ze względu na zaprzestanie używania kasy (z zastrzeżeniem, że ze względów profilaktycznych spółka nie powinna dokonywać zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym).

PRZYKŁAD 10

Rozliczenie w deklaracji
Podatnik rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej 1 marca 2013 r. W deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a w konsekwencji nie mógł odliczyć ulgi na zakup kas od kwoty podatku należnego. W związku z tym podatnik całą kwotę ulgi na zakup kas (a nie tylko 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 175 zł) wykazał do zwrotu. Naczelnik urzędu skarbowego nie zakwestionował tej kwoty i dokonał jej zwrotu na rachunek bankowy podatnika. Uważam, że w tej sytuacji nie doszło do utraty przez podatnika prawa do ulgi na zakup kas (ani na podstawie par. 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas, ani na podstawie żadnego innego przepisu).

PRZYKŁAD 11

Zgłoszenie do urzędu
Podatnik 15 kwietnia 2013 r. rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Spełnił wszystkie warunki ulgi na zakup kas, lecz zgłosił dane dotyczące kasy (w celu otrzymania numeru ewidencyjnego) z naruszeniem terminu 7 dni od dnia fiskalizacji kasy określonego w par. 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Mimo to odliczając kwotę ulgi na zakup kas, podatnik nie musi się obawiać, że utracił do niej prawo ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w par. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 12

Miesięcznie lub kwartalnie
Podatnik 15 maja 2013 r. zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej (zlikwidował prowadzoną działalność), a więc utracił prawo do ulgi na zakup kas, z której korzystał w 2011 r. Zwrot ulgi na zakup kas musi zostać przez podatnika dokonany:
1) do 25 czerwca 2013 r. (do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności skutkującej utratą prawa do ulgi na zakup kas) – jeżeli był to podatnik składający miesięczne deklaracje VAT-7,
2) do 25 lipca 2013 r. (do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale wystąpienia okoliczności skutkującej utratą prawa do ulgi na zakup kas) – jeżeli był to podatnik składający kwartalne deklaracje VAT-7K/VAT-7D,
3) do 30 czerwca 2013 r. (do końca miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności skutkującej utratą prawa do ulgi na zakup kas) – jeżeli był to podatnik, który nie składał deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (jako podatnik wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku lub podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego).

Tomasz Krywan,doradca podatkowy

Podstawa prawna
Art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Par. 6 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733 z późn. zm.). Par. 14–16 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).