Czy dostanę zwrot za faktury z 2005 roku
Posiadam faktury z lipca 2005 r. Remont mieszkania zakończyłem w sierpniu tego samego roku. Czy będę mógł odzyskać VAT? Nie składałem wcześniej wniosku o zwrot wydatków na materiały budowlane, czy będę mógł zrobić to teraz?
TAK Obowiązująca nowelizacja ustawy zlikwidowała warunek zakończenia inwestycji przy ubieganiu się o zwrot wydatków na materiały budowlane. Przypomnijmy, że przed wejściem w życie nowelizacji osoba fizyczna mogła złożyć wniosek w jednym z dwóch trybów: po zakończeniu inwestycji, nie później jednak niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia zakończenia inwestycji, albo raz w roku, z tym że ostatni wniosek powinien być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Obecnie wnioski można składać tylko w jeden sposób, tzn. raz w roku, z tym że ostatni nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Z ustawy zniknął także półroczny termin na złożenie wniosku, który dotyczył trybu po zakończeniu inwestycji oraz przepis, zgodnie którym w przypadku inwestycji zakończonych przed 1 stycznia 2006 r. termin na złożenie wniosku upłynął 30 czerwca 2006 r. Obecne brzmienie ustawy oznacza zatem, że osoby fizyczne, które przegapiły półroczny termin na złożenie wniosku, będą mogły teraz naprawić swój błąd. Jeżeli spełnią warunki ubiegania się o rekompensatę i odpowiednio udokumentują prawo do zwrotu poniesionych wydatków, urzędy skarbowe powinny wypłacić im kwotę zwrotu, także za lata 2004 i 2005. Inwestor może złożyć wniosek w dogodnym dla siebie terminie, musi jedynie pamiętać, by nie przekroczyć ostatecznego terminu, który upływa 30 czerwca 2008 r. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 23, poz. 138).
Czy wydatki na remont dachu uprawniają do zwrotu VAT
Latem ubiegłego roku wyremontowałem dach w swoim domu. Czy mogę ubiegać się o zwrot wydatków na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu?
TAK Trzeba pamiętać, że o zwrot części podatku zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych osoba fizyczna może się ubiegać, pod warunkiem że wydatek związany był z inwestycją mieszkaniową. Zgodnie z ustawą chodzi tu o inwestycję polegającą na: • budowie budynku mieszkalnego, • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Wykaz robót zaliczanych do remontu w rozumieniu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zawiera załącznik do ustawy. Wykaz ten podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera katalog robót remontowych budynku mieszkalnego, natomiast w drugiej można znaleźć katalog robót zaliczanych do remontu mieszkania. Aby indywidualny inwestor mógł ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków, wykonane prace muszą mieścić się w ustawowym wykazie. W przeciwnym wypadku urząd skarbowy odmówi wnioskodawcy prawa do zwrotu. Jeżeli chodzi o naprawę dachu, to remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku, w tym właśnie konstrukcji i pokrycia dachu znajduje się w ustawowym katalogu robót zaliczanych do remontu budynku. Oznacza to, że w opisanej sytuacji można ubiegać się o zwrot części wydatków na materiały budowlane, które zostały zakupione w związku z przeprowadzonym remontem. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że zwrot będzie dotyczył jedynie tych towarów, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-proc. stawką VAT, a od 1 maja 2005 r. 22-proc. stawką podatku i które zostały wymienione w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).
Czy otrzymam zwrot, jeśli mam zaległości podatkowe
Czy urząd zwróci mi pieniądze, jeżeli mam zaległości podatkowe?
NIE W ustawie doprecyzowano, że kwota zwrotu podlega wypłaceniu tylko w przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych. Oznacza to, że fiskus nie wypłaci pieniędzy osobom zalegającym z podatkami. Zamiast tego zaliczy kwotę zwrotu na poczet istniejących zaległości podatkowych wnioskodawcy. Urząd skarbowy dokona zwrotu jedynie w przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych. W nowelizacji ustawy odstąpiono od wydawania decyzji w sprawie zwrotu, w przypadku gdy prawidłowość złożonego wniosku nie będzie budziła wątpliwości naczelnika urzędu skarbowego. W pozostałych wypadkach, tak jak dotychczas, wypłata pieniędzy będzie poprzedzona wydaniem decyzji. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, kwota zwrotu zostanie wypłacona w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia. W tym miejscu warto wskazać, że na wydanie decyzji w sprawie zwrotu części wydatków na materiały budowlane urząd skarbowy ma sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek podatnika urząd załatwi bez wydawania decyzji, pieniądze zostaną wypłacone w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu wypłacana jest w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty albo banku. Sposób wypłaty kwoty zwrotu należy wskazać w składanym wniosku. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 23, poz. 138).
Czy trzeba zawiadomić urząd skarbowy małżonka
Składamy z mężem odrębne wnioski o zwrot podatku do różnych urzędów skarbowych. Słyszałam, że w takim wypadku o fakcie złożenia wniosku trzeba poinformować urząd małżonka. W jaki sposób należy dokonać zawiadomienia?
TAK Obowiązek informowania urzędu skarbowego o fakcie złożenia wniosku o zwrot VAT przez współmałżonka wynika bezpośrednio z ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zgodnie z przepisami osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim może złożyć wniosek o zwrot VAT wspólnie z małżonkiem lub odrębnie. W przypadku gdy małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są zobowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. Sytuacja taka będzie miała miejsce, w przypadku gdy małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania i w związku z tym dla każdego z nich właściwy jest inny urząd skarbowy. Zgodnie z przepisami zawiadomienie powinno być złożone jednocześnie ze złożeniem wniosku o zwrot. Oznacza to, że jeżeli przykładowo mąż złoży 14 marca we właściwym urzędzie skarbowym wniosek o zwrot części wydatków na materiały budowlane, to w tym samym dniu powinien zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez żonę. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie. Wystarczy, jeżeli podatnik wskaże w nim, iż w tym samym dniu złożył w swoim urzędzie skarbowym wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Należy przy tym pamiętać, aby w zawiadomieniu dokładnie określić, w którym urzędzie wniosek został złożony, oraz podać wszystkie niezbędne dane identyfikujące zarówno zawiadamiającego, jak i jego małżonka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP). PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).
Czy trzeba pomniejszyć kwotę zwrotu
Jestem z żoną w separacji, za miesiąc wprowadzam się do nowego mieszkania, które wymaga remontu. W marcu 2005 r. wymieniliśmy z żoną okna w naszym mieszkaniu. Za tamten remont dostaliśmy zwrot podatku. Mam również zamiar odzyskać podatek za materiały użyte do planowego remontu mojego mieszkania. Czy będę musiał uwzględnić wcześniej otrzymany zwrot?
TAK Nowe przepisy dokładnie precyzują zasady ustalania kwoty zwrotu w przypadku wcześniejszego otrzymania zwrotu przez osobę fizyczną lub jej małżonka. Do ustawy wprowadzono także definicję małżonków, wyłączając z tego pojęcia osoby, w stosunku do których sąd orzekł separację. Trzeba pamiętać, że kwota zwrotu obliczona zgodnie z przepisami ustawy dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa, otrzymał pan wraz z żoną zwrot VAT za materiały budowlane, kwotę zwrotu wnioskowaną już po orzeczeniu separacji należy odpowiednio pomniejszyć. Wielkość pomniejszenia będzie zależała od tego, czy małżonkowie składali wspólny wniosek czy dwa odrębne wnioski. Jeżeli wniosek złożony był wspólnie, to obliczoną kwotę zwrotu należy pomniejszyć o 50 proc. kwoty otrzymanego zwrotu. Natomiast w przypadku gdy małżonkowie składali odrębne wnioski, obliczoną kwotę należy pomniejszyć o całą kwotę otrzymanego wcześniej zwrotu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 23, poz. 138).
Czy przysługuje zwrot, gdy urząd wydał już decyzję odmowną
Dysponuję fakturami na zakup materiałów budowlanych z sierpnia 2004 r., związany z wymianą posadzki w moim mieszkaniu. W maju 2005 r. złożyłem wniosek o zwrot podatku, ale wtedy urząd skarbowy wydał decyzję odmową, uzasadniając ją przekroczeniem przeze mnie półrocznego terminu na ubieganie się o zwrot. Czy w związku z tym, że nie obowiązuje już półroczny termin na złożenie wniosku, będę mógł ponownie ubiegać się o zwrot wydatków?
NIE Niestety, inwestorzy, którzy wnioskowali już o zwrot podatku, ale np. z przyczyn przekroczenia półrocznego terminu otrzymali z urzędu skarbowego odmowną decyzję w sprawie zwrotu, nie mogą po raz kolejny ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Stanowisko to potwierdzają eksperci podatkowi. Wypłata kwoty zwrotu osobom, którym wcześniej organ podatkowy odmówił prawa do zwrotu, oznaczałoby, iż urząd skarbowy musiałby wznowić zakończone już postępowanie, do czego znowelizowana ustawa nie daje podstaw. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby osoby, które z różnych powodów w ogóle nie wnioskowały o zwrot podatku, a dysponują fakturami wystawionymi np. w II połowie 2004 r. lub w 2005 roku złożyły teraz wniosek o zwrot. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 23, poz. 138).