MICHAŁ TURCZYK

ekspert podatkowy, Accreo Taxand

We Francji fundusze strukturalne w latach 2007-2013 będą wdrażane w ramach 36 Programów Operacyjnych (PO). Dwa PO będą realizowane na poziomie krajowym, a 34 na poziomie regionalnym (RPO). Do przedsiębiorców kierowane będą instrumenty stworzone zarówno w ramach RPO, jak i PO. Na terenie Francji metropolitalnej projekty inwestycyjne będą mogły otrzymać dofinansowanie jedynie w ramach RPO.

Projekty, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie, obejmują swoim zakresem głównie: wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych; wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach; uzyskiwanie i ochronę praw własności intelektualnej; wdrażanie w przedsiębiorstwach ICT; poprawę ochrony środowiska naturalnego; rozwój sektora energii odnawialnej; rozwój infrastruktury turystycznej; współpracę z ośrodkami badawczymi i tworzenie klastrów oraz platform technologicznych.

Dostępność i wysokość wsparcia, warunki ubiegania się o dotację oraz sposób oceny wniosków o wsparcie jest ustalony indywidualnie dla każdego regionu. W tym zakresie regiony posiadają szeroką autonomię, wobec czego wysokość i zakres wsparcia dla przedsiębiorców realizujących projekty w różnych regionach może się znacznie różnić. Dotacje są kierowane jednak głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że zasady korzystania z pomocy regionalnej na nowe inwestycje są wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE i zebrane w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (2006/C 54/08).

We Francji możliwe jest także uzyskanie wsparcia na szkolenia. Wsparcie działalności szkoleniowej w przedsiębiorstwach dostępne będzie w ramach PO Europejski Fundusz Społeczny. Jest to program przyjęty na szczeblu centralnym, jednak wdrażany regionalnie, z zachowaniem spójności programów dla wszystkich regionów.

Przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o wsparcie działań związanych z: adaptacją pracowników i przedsiębiorstw do zachodzących zmian gospodarczych (m.in. kształcenie, wprowadzanie innowacji organizacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi); zwalczaniem dyskryminacji i równym dostępem do rynku pracy (w szczególności poprawą sytuacji kobiet na rynku pracy); współpracą transnarodową i międzyregionalną (w szczególności wsparcie międzynarodowej wymiany doświadczeń, kształcenie ustawiczne oraz działania w zakresie mobilności pracowników).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w terytoriach zamorskich Francji będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na inwestycje, działalność badawczo-rozwojową, ochronę środowiska, wdrażanie technologii informacyjnych, szkolenia i kształcenie pracowników. Wsparcie będzie również dostępne na turystykę, badania z zakresu biomedycyny i zdrowia oraz przedsięwzięcia związane z produkcją energii odnawialnej. Zakres i warunki ubiegania się o wsparcie finansowe zależały będą od wymogów poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.

Instytucją koordynującą działania związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych we Francji jest DIACT - délégation interministérielle a l'aménagement et a la compétitivité des territoires (www.diact.gouv.fr).

(EM)