Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie Alicji Sosnowskiej przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu (sygnatura sprawy: C-25/07). Postanowienie sądu administracyjnego wydane zostało w ramach toczącego się przed tym sądem postępowania w przedmiocie odmowy zwrotu w terminie 60 dni nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za styczeń 2006 r. Skierowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pytania prejudycjalne dotyczą m. in. zgodności art. 97 ust. 5 i 7 ustawy o VAT z art. 5 ust. 3 Traktatu Wspólnotowego w związku z art. 2 I Dyrektywy Rady EWG w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych i art. 18 ust. 4 VI Dyrektywy VAT (obecnie art. 183 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).
250 tys. zł wynosi kaucja gwarancyjna wnoszona przez podatników VAT UE
Przepisy polskiej ustawy o VAT wydłużają zwrot VAT dla nowych podatników, którzy zaczynają wewnątrzwspólnotowy handel (wewnątrzwspólnotową dostawę/nabycie). W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia jako podatnicy VAT UE, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni. Ograniczenie terminu zwrotu nie stosuje się tylko, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 tys. zł.