W odpowiedzi na pytanie czytelnika GP, Departament Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów w odpowiedzi z 24 stycznia wyjaśnił, że w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku za dzień nabycia uznaje się dzień śmierci spadkodawcy. To zaś oznacza, że do spadków otwartych przed 1 stycznia 2007 r. nie mają zastosowania nowe przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Najbliższa rodzina nie może zatem skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków, które wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629). Zdaniem ministerstwa przepisy podatkowe nie zawierają własnej definicji nabycia spadku, a zatem należy stosować w tym względzie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku za dzień nabycia uznaje się dzień śmierci spadkodawcy. Zgodnie bowiem z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Wyjaśniono także, że oświadczenie o przyjęciu spadku, które może być złożone w terminie sześciu miesięcy, liczonym od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do dziedziczenia, oznacza definitywne nabycie spadku w chwili jego otwarcia, a nie w chwili złożenia oświadczenia. Dzięki uprzejmości naszego czytelnika pełny tekst obszernego pisma w tej sprawie dostępny jest na moim blogu.