JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Żołnierze zawodowi są kierowani poza granice państwa do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa (Dz.U. nr 162, poz. 1117) w celu udziału w misji pokojowej, zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom. Decyzją ministra obrony narodowej żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w polskich kontyngentach wojskowych zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi. Wyróżnieni żołnierze pełnią służbę w misji pokojowej KFOR Kosowo od lutego 2006 r. do chwili obecnej. Czy wypłacane żołnierzom nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT), wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, pracownikom jednostek wojskowych, jednostek policyjnych i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, organizowania i kontroli ruchu granicznego, organizowania ochrony granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, a także należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej i pracownikom, pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych. Zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym. Szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom zawodowym nagród reguluje rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. nr 206, poz. 1718). Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. nr 122, poz. 1274). W myśl par. 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia żołnierzowi zawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe. Przedmiotowe nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 118, poz. 1241). W konsekwencji przyznawane żołnierzom nagrody pieniężne na podstawie decyzji ministra obrony narodowej, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Finansów bez daty i sygnatury.